نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكيمگامنو دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
ارتباط با ما
منو شو_دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي
Collapse دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكيدانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
درباره دانشکده
حوزه ریاست
معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
تحصیلات تکمیلی
گروههای آموزشی
اداره آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
معاونت تحقیقات و فناوری
بانک های داده
علم سنجی
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی
مجله JHMI
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
خدمات الکترونیک اساتید
خدمات الکترونیک دانشجویان
خدمات الکترونیک کارکنان
سامانه نوید
سامانه LMS کلاس مجازی
Collapse کتابخانهکتابخانه
پایگاههای اطلاعاتی علمی
خدمات کتابخانه
معرفی کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
نشانی - تلفن - نمابر
لیست تلفن های مستقیم دانشکده
لیست تلفن های داخلی دانشکده
طرح شکایات
ریاست
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
Collapse ریاستریاست
رئیس دانشکده
مسئول دفتر ریاست
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوری اطلاعات</span>فناوری اطلاعات
معرفی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم های مورد نیاز مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات</span>فرم های مورد نیاز مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرم درخواست امانت وسایل سمعی بصری
فرم درخواست خرید تجهیزات رایانه ای
فرم چکیده پایان نامه
فرم اجازه دفاع از پایان نامه
فرم پروپوزال گروه مدیریت اطلاعات سلامت
فرم تحویل سی دی چکیده
فرم درخواست اشتراک اینترنت اداری
فرم تعهد نامه اشتراک اداری
فرم درخواست تعمیر کامپیوتر و تجهیزات رایانه ای
کارکنان
اهداف و ماموریت ها
خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی </span>روابط عمومی
معرفی روابط عمومی
شرح وظایف مدیر روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشی</span>معاونت آموزشی
معاون آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش </span>اداره آموزش
مسئول اداره آموزش
کارشناسان اداره آموزش
استاد مشاور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای کاری حوزه معاونت آموزشی</span>فرآیندهای کاری حوزه معاونت آموزشی
فرآیندهای کاری اداره آموزش
فرآیندهای کاری استاد مشاور
فرآیندهای کاری معاونت آموزشی
فرآیندهای کاری دفتر استعدادهای درخشان
فرآیندهای کاری دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDO)
اعضای تحصیلات تکمیلی
Collapse معاونت تحقیقات و فناوریمعاونت تحقیقات و فناوری
معاون تحقیقات و فناوری
کارشناسان حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
فرآیندهای کاری حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فرهنگی و دانشجویی</span>معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاون فرهنگی ودانشجویی
کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی
مشاوره
تربیت بدنی
بسیج دانشجویی
شورای صنفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن علمی</span>انجمن علمی
انجمن علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
انجمن علمی سلامت در بلایا
انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و آیین نامه </span>فرم ها و آیین نامه
آیین نامه انجمن علمی
آیین نامه شورای صنفی
آیین نامه جشنواره قرآن و عترت
آیین نامه جشنواره فرهنگی سیمرغ
پیوند های مفید
فعالیت های معاونت فرهنگی در ابتدای مهر ماه
فعالیت های معاونت فرهنگی در سه ماهه آخر سال 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پشتیبانی</span>معاونت پشتیبانی
معاون پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امورمالی</span>امورمالی
حسابداری
انبار
کارپردازی
Collapse امور عمومیامور عمومی
امور فنی و تاسیسات
خدمات
کارگزینی
دبیرخانه
Collapse آموزشیآموزشی
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رشته ومقاطع تحصیلی</span>رشته ومقاطع تحصیلی
گروههای آموزشی
مقاطع تحصیلی
آیین نامه ها و فرمها
آیین نامه ها و فرمها و قوانین
فرآیندهای کاری
تقویم آموزشی
Collapse معرفی معاونت پژوهشیمعرفی معاونت پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجی</span>علم سنجی
گزارشات علم سنجی
Collapse بانک های دادهبانک های داده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بانک های داده</span>بانک های داده
طرح های پژوهشی پایان نامه ای
طرح های پژوهشی غیرپایان نامه ای
بانک پرسشنامه
Collapse مدیریت توسعهمدیریت توسعه
اولویت های پژوهشی
سامانه پژوهشیار
فرم ها و آیین نامه ها
فرآیند های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای پژوهشیار</span>راهنمای پژوهشیار
امکانات عمومی
راهنمای ثبت و ارسال طرح تحقیقاتی
راهنمای ارسال و پیگیری طرح تحقیقاتی
راهنمای ارسال گزارش پیشرفت
راهنمای مشاهده و پاسخ به نظر داور
Collapse علم سنجیعلم سنجی
گزارشات علم سنجی
فهرست مجلات نا معتبر و جعلی
درخواست اعتبار سنجی مجله
فرم درخواست متن کامل مقاله
گزارش سالانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
وظایف واحد آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دوره دکترا
آیین نامه اداره کل آموزش
حذف پزشکی
شیوه نامه معرفی به استاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم درخواست انتقال
فرم درخواست خوابگاه
فرم مرخصی تحصیلی
فرم تقاضای تغییر رشته توام با انتقال
درخواست تمدید نیمسال پروژه در مقطع کارشناسی پیوسته
درخواست تمدید سنوات تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی
فرم تسویه حساب با دانشگاه
فرم تسویه حساب با دانشکده(داخلی)
فرم تسویه حساب با دانشکده(داخلی) کارشناسی
فرم تطبیق دروس دانشجویان میهمانی و انتقالی
فرم حذف پزشکی
درخواست انصراف
فرم شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
فرم درخواست مهمانی
مجوز خروج از کشور
فرم انتقال به صورت میهمان
فرم معرفی به استاد
فرم تقاضانامه ترک تحصیل موقت یا مرخصی تحصیلی
فرم تکمیل پروژه
فرم خام طراحی سوالات آنلاین
Collapse معرفی کتابخانهمعرفی کتابخانه
درباره ما
تشکیلات کتابخانه
معرفی کارکنان
آیین نامه کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندهای کتابخانه</span>فرآیندهای کتابخانه
فرآیند عضویت در کتابخانه
فرآیند آماده سازی کتاب
فرآیند فهرست نویسی کتاب
فرآیند صحافی کتب کتابخانه
فرآیند امانت دکتاب
فرآیند برگشت کتب از امانت
فرآیند تمدید تلفنی
فرآیند سفارش مقاله
برنامه کارگا ه ها
اخبار کتابخانه
تازه های کتاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشور و خبرنامه ها</span>بروشور و خبرنامه ها
خبر نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشورها</span>بروشورها
بروشور استفاده از کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشور های آموزشی</span>بروشور های آموزشی
راهنمای نحوه بروزرسانی پروفایل های علمی
بروشور آموزشی کار با نرم افزار Endnote x9
کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جستجو در کتابخانه های علوم پزشکی شیراز
گروه کتابخانه ها و تامین منابع علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش عملکرد کتابخانه</span>گزارش عملکرد کتابخانه
گزارش عملکرد کتابخانه 1396
گزارش عملکرد کتابخانه 1397
گزارش عملکرد کتابخانه 1398 (شش ماهه اول)
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماهای آموزشی </span>راهنماهای آموزشی
راهنمای آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه
راهنمای پایگا ههای اطلاعاتی
آیین نامه کتابخانه
Collapse خدمات کتابخانهخدمات کتابخانه
مشاوره اطلاعاتی
درخواست برگزاری کارگاه
درخواست سفارش مقاله
درخواست خرید کتاب
سوالات رایج
لینک های مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های آموزشی</span>کارگاه های آموزشی
دانشجویان
اعضای هیات علمی
از کتابدار بپرس
خدمات کتابخانه در ایام کرونا
Collapse راهنمای کتابخانهراهنمای کتابخانه
راهنمای خدمات کتابخانه
راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه
راهنمای بانک های اطلاعاتی
پایگا ههای اطلاعاتی
Collapse اخبارکتابخانهاخبارکتابخانه
اخبار کتابخانه دانشکده مدیریت
تازه های کتابخانه
روابط عمومی دانشکده مدیریت
Collapse مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
درباره ما
معرفی اعضا
تعاریف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم خام طرح درس
فرم خام برنامه درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
آیین نامه دانش پژوهی
آببن نامه آموزش مجازی
راهنمای مطالعه
آموزش اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح درس(lesson plan)</span>طرح درس(lesson plan)
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
طرح درس گروه مدیریت اطلاعات سلامت
گروه اقتصاد سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دوره(course plan)</span>طرح دوره(course plan)
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
گروه اقتصاد سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لاگ بوک ها</span>لاگ بوک ها
لاگ بوک گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
لاگ بوک گروه مدیریت فناوری اطلاعات سلامت
ارتباط با سایر دفاتر توسعه
تماس با ما
راهنمای مطالعاتی اصول و موازین حقوقی در بیمارستان
راهنمای مطالعاتی روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان
Collapse خدمات الکترونیک کارکنانخدمات الکترونیک کارکنان
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
ارتباط با ما
Collapse تحصیلا تکمیلی دانشکده مدیریتتحصیلا تکمیلی دانشکده مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی رشته و مقاطع تحصیلات تکمیلی</span>معرفی رشته و مقاطع تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
تخلفات پژوهشی
آیین نامه دکترا
آیین نامه بورس
آیین نامه ارشد
آیین نامه تسهیلات
آیین نامه استاد مشاور
آیین نامه اخلاق
شیوه نامه
توزیع پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
بررسی پروپوزال کتابخانه
فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی
فرم خام پروپوزال
فرم تعهد
فرم تعیین عنوان
فرم تسویه حساب1
فرم تسویه حساب 2
فرم تطابق
فرم آمادگی دفاع از پروپوزال ارشد
فرم آمادگی دفاع از پروپوزال دکتری
فرم پیش دفاع دکترا
فرم تعهد رعایت اصوا اخلاقی
فرم تمدید سنوات
فرمدرخواست بورس
فرم درخواست تغییرات در پروپوزال
فرم دفاع از پروپوزال ارشد
فرم دفاع از پروپوزال دکترا
فرم شماره3 دکترا
فرم شماره 3 ارشد
فرم شماره 4 دکترا
فرم شماره 4 ارشد
فرم شماره 5 دکترا
فرم شمارهد 5 ارشد
فرم گزارش ناظر طرح
فرم مشخصات فردی دانشجویان دکترا
فرم شماره 1 و 2 ارشد
فرم شماره 1 و 2 دکترا
فرم تعهد چاپ مقاله ی برگرفته از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه علوم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای پژوهشیار</span>راهنمای پژوهشیار
محیط داور
محیط مجری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای نگارش پایان نامه</span>راهنمای نگارش پایان نامه
تعداد نسخ پایان نامه
راهنمای تدوین پایان نامه
مدارک لازم بعد از دفاع از پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمون جامع دکترا</span>آزمون جامع دکترا
گزارش اتمام دوره phd
جامع 1
جامع 2
کارپوشه phd
فرآیندهاافراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal