نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو دانشکده دندان پزشکیمگامنو دانشکده دندان پزشکی
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
کلینیک دندانپزشکی
ارتباط با ما
منو شو_دانشکده دندان پزشکی
Collapse دانشکده دندان پزشکیدانشکده دندان پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده</span>معرفی دانشکده
درباره دانشکده
ریاست دانشکده
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت پشتیبانی
معاونت بهداشتی
فن آوری اطلاعات
روابط عمومی
واحد پردیس خودگردان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش</span>آموزش
گروهای آموزشی-درمانی
دفتر مطالعه و توسعه آموزش دندانپزشکی
آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
کتابخانه
مجله دندانپزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان
مرکز تحقیقات زیست مواد
مرکز تحقیقات ارتودنسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
رسیدگی به شکایات
کمیته صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری و آراستگی
آموزش کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه
Collapse ارتباط با ما ارتباط با ما
تماس با ما
تلفن های تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک ویژه دندانپزشکی </span>کلینیک ویژه دندانپزشکی
کلینیک ویژه دندانپزشکی
Collapse ریاست دانشکدهریاست دانشکده
مدیریت و کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور هیات علمی</span>امور هیات علمی
درباره ما
مدیریت و کارکنان
شرح وظایف
فرایند های انجام کار
اعضای هیات علمی
اعضا هیات علمی بازنشسته
کمیته ارتقا و ترفیعات اساتید
فرم ها و آیین نامه ها
سایت رفاهی هیات علمی
اهداف و رسالت
روسای پیشین دانشکده
برنامه عملیاتی در سال 1397
برنامه استراتژیک دانشکده دندانپزشکی
ارتباط با مدیر
Collapse خودگردانخودگردان
درباره دانشکده
گروه های آموزشی-درمانی
تماس با ما
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
مدیریت و کارکنان
اعضا شورای پژوهشی
معاونین پژوهشی گروه های آموزشی
فرایند های انجام کار
راهنمای سیستم پژوهشیار
Collapse مرکز توسعه پژوهشمرکز توسعه پژوهش
برنامه راهبردی
خدمات قابل ارایه
مشاوران واحد
مقاله ها
لیست پایان نامه
لیست بانک های اطلاعاتی
لینک های مفید مرتبط با توسعه تحقیقات بالینی
جایزه مقالات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشجویی</span>کمیته تحقیقات دانشجویی
تاریخچه
مدیریت و کارکنان
فرم و آیین نامه ها
فعالیت های کمیته
هسته های پژوهشی
کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی
تماس با ما
Collapse مراکز تحقیقاتی و دفاتر مجله مراکز تحقیقاتی و دفاتر مجله
مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان
مرکز تحقیقات ارتودنسی
مرکز تحقیقات زیست مواد
مجله دندانپزشکی شیراز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته اخلاق در پزشکی </span>کمیته اخلاق در پزشکی
معرفی کمیته اخلاق در پزشکی
اعضای کمیته اخلاق در پزشکی
پیوند های مفید
آیین نامه و راهنماهای پژوهشی
فرم ها و مدارک طرح های تحقیقاتی
گرنت های پژوهشی
راهنمای آدرس دهی مقالات در گروه آموزشی
راهنمای نگارش پایان نامه
راهنمای دفاع از پایان نامه
برنامه مدون کارگاه های پژوهشی
کنگره ، همایش و کارگاه
مراکز مشاوره
ثبت نام در سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی
Collapse دفتر مطالعه و توسعه آموزش دندانپزشکیدفتر مطالعه و توسعه آموزش دندانپزشکی
معرفی دفتر مطالعه و توسعه آموزش دندانپزشکی
مدیریت و کارکنان
برنامه عملیاتی سالانه
اهداف و رسالت
فرایند های انجام کار
Collapse اجرای تکنولوژی جدید آموزشیاجرای تکنولوژی جدید آموزشی
متد های مختلف تدریس
متد های مختلف ارزشیابی
فرم های متدها
Collapse ارزشیابی آموزشیارزشیابی آموزشی
ارزشیابی درونی
ارزشیابی همتایان
ارزیابی و تحلیل روانسنجی آزمون ها
فرم های ارزشیابی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توانمند سازی اساتید و فراگیران</span>توانمند سازی اساتید و فراگیران
نیازهای آموزشی اساتید
کارگاه های آموزشی اساتید
کارگاه های آموزشی فراگیران
فرم های برگزاری کارگاه ها
کمیته مبتنی بر شواهد دندانپزشکی
پژوهش در آموزش
بسته های آموزشی
Collapse کتابخانهکتابخانه
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بروشور و خبرنامه ها </span>بروشور و خبرنامه ها
خبرنامه ها
پیوندهای مفید
Collapse معاونت فرهنگیمعاونت فرهنگی
درباره ما
مدیریت و کارکنان
شرح وظایف
فرایند های انجام کار
کانون و تشکل های فرهنگی
تماس با ما
Collapse معاونت پشتیبانیمعاونت پشتیبانی
مدیریت و کارکنان
فرایند های انجام کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حسابداری</span>حسابداری
درباره ما
شرح وظایف
مدیریت،کارکنان و تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
درباره ما
مدیریت،کارکنان و تماس با ما
سامانه اطلاعاتی منابع انسانی
فرم، ایین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تدارکات</span>تدارکات
درباره ما
شرح وظایف
مدیریت،کارکنان و تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسیسات و تعمیرات</span>تاسیسات و تعمیرات
درباره ما
شرح وظایف
مدیریت،کارکنان و تماس با ما
Collapse کمیته شورای تحول اداری کمیته شورای تحول اداری
Collapse کمیته مستند سازی و ارتقای کیفیت فرایند ها کمیته مستند سازی و ارتقای کیفیت فرایند ها
فرایند های درون سازمان
فرایند های الکترونیکی شده
فرایند هایی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند
فرایند های برتر سال 97
اقدامات برجسته در سال 97
Collapse کمیته مدیریت دانشکمیته مدیریت دانش
اعضاء کمیته مدیریت دانش
فرایند های انجام کار
مطالب آموزشی
فرم ها و بخشنامه ها
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری</span>کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
معرفی کمیته توسعه دولت تاکترونیک
اعضا کمیته توسعه دولت الکترونیک
Collapse کمیته صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری و نظام آراستگیکمیته صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری و نظام آراستگی
منشور اخلاقی
اعضاء کمیته
روند انجام کار در دانشکده دندانپزشکی
کتابچه و جزوات آموزشی
حقوق ارباب رجوع
فرم رسیدگی به شکایات
Collapse کمیته رسیدگی و پاسخگویی به شکایاتکمیته رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
شرح وظایف
اعضاء کمیته
فرایند های انجام کار
فرم طرح شکایت
فرم شکایات الکترونیکی
مطالب آموزشی
تماس با ما
آموزش و توانمند سازی کارکنان
کمیته سلامت اداری
سامانه مناقصات و مزایدات
Collapse فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات
درباره ما
مدیریت و کارکنان
فرایند های انجام کار
پروژه های انجام شده
راهنمای استفاده از اشتراک اینترنت دانشگاه
Collapse معاونت بهداشتیمعاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر پرستاری</span>دفتر پرستاری
درباره ما
شرح وظایف
سوپروایزر آموزشی و کنترل عفونت
فرایند های انجام کار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کنترل عفونت</span>کنترل عفونت
درباره ما
مدیریت و کارکنان
آیین نامه و دستورالعمل ها
آموزش کنترل عفونت
بهداشت محیط
پیوند های مفید
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت</span>بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت
معرفی بخش آسیب شناسی
اعضای هیات علمی بخش آسیب شناسی
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش ارتودنسی</span>بخش ارتودنسی
معرفی بخش ارتودنسی
اعضای هیات علمی بخش ارتودنسی
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش ایمپلنت های دندانی</span>بخش ایمپلنت های دندانی
معرفی بخش ایمپلنت های دندانی
اعضای هیات علمی بخش ایمپلنت های دندانی
مراحل پذیرش و درمان بیمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش تشخیص بیماری های دهان، فک و صورت</span>بخش تشخیص بیماری های دهان، فک و صورت
معرفی بخش بیماری های دهان،فک و صورت
اعضای هیات علمی بخش بیماری های دهان، فک و صورت
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزشی دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش بیماری های لثه</span>بخش بیماری های لثه
معرفی بخش بیماری های لثه
اعضای هیات علمی بخش بیماری های لثه
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش پروتز های دندانی</span>بخش پروتز های دندانی
معرفی بخش پروتز های دندانی
اعضای هیات علمی بخش پروتزهای دندانی
مراحل پذیرش و درمان بیمار در پروتز متحرک
مراحل پذیرش و درمان بیمار در پروتز ثابت
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش جراحی دهان، فک و صورت</span>بخش جراحی دهان، فک و صورت
معرفی بخش جراحی
اعضای هیات علمی بخش جراحی دهان، فک و صورت
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزشی دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش درمان ریشه</span>بخش درمان ریشه
معرفی بخش درمان ریشه
اعضای هیات علمی بخش درمان ریشه
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزشی دروس تخصصی
دروس ارایه شده توسط اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش دندانپزشکی ترمیمی</span>بخش دندانپزشکی ترمیمی
معرفی بخش ترمیمی
اعضای هیات علمی بخش دندانپزشکی ترمیمی
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزشی دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش دندانپزشکی کودکان</span>بخش دندانپزشکی کودکان
معرفی بخش کودکان
اعضای هیات علمی بخش دندانپزشکی کودکان
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت</span>بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت
معرفی بخش رادیولوژی
اعضای هیات علمی بخش رادیولوژی دهان،فک و صورت
مراحل پذیرش و درمان بیمار
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی</span>بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
معرفی بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
اعضای هیات علمی بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
برنامه آموزش دوره تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش درمان جامع</span>بخش درمان جامع
معرفی بخش درمان جامع
اعضای هیات علمی بخش درمان جامع
مراحل پذیرش و درمان بیمار
Collapse آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلیآموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی
مدیریت و کارکنان
شرح وظایف معاونت آموزشی تخصصی و تحصیلات تکمیلی
سرپرست تخصصی گروه های آموزشی
فرم ، ایین نامه و دستورالعمل ها
فرایند های انجام کار
برنامه هفتگی دروس علوم پایه 98-99
برنامه دروس علوم وابسته نیمسال اول 99-98
دانش آموختگان دوره تخصص
دستیاران اشتغال به تحصیل
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی تخصصی
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
خانه
مدیریت و کارکنان
شرح وظایف
فرایند های انجام کار
فرم و آیین نامه ها
اخبار و اطلاعیه های معاونت آموزشی
مدیر گروه های آموزشی
شرح وظایف مدیرگروه و گروه های آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-99
برنامه ارائه دروس دندانپزشکی(12ترم)91-96
برنامه آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی 91-96
برنامه آموزشی دکتری عمومی دندانپزشکی 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر استعداد های درخشان</span>دفتر استعداد های درخشان
درباره ما
مدیریت و کارکنان
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
روز معرفی دانشگاه
لینک های مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته مشاوره دانشجویی</span>کمیته مشاوره دانشجویی
مدیریت و کارکنان
شرح وظایف
اساتید کمیته مشاوره دانشجویی
فرایند های انجام کار
ارزشیابی کیفی اعضا هیات علمی
سیستم ثبت نام و ریزنمرات دانشجویی
تماس با ما
Collapse مگامنو دانشکده دندان پزشکیمگامنو دانشکده دندان پزشکی
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
کتابخانه
کلینیک دندانپزشکی
ارتباط با ما
Collapse کلینیک دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی
مدیریت و کارکنان
برنامه حضور دندانپزشکان در کلینیک ویژه دندانپزشکی
برنامه حضور دندانپزشکان در درمانگاه امام رضا
تماس با ماکلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal