ساعت پذیرش و نوبت دهی : از ساعت 15 الی19:30

 

تلفن تماس جهت پذیرش کلینیک تخصصی دندانپزشکی : 296

لازم به ذکر است این شماره از ساعت 15 به بعد پاسخگوی تماس های شما می باشد

تشخیص بیماری های دهان و دندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دکتر جنان قپانچی

×

×

×

×

×

2

خانم دکتر مریم مردانی

-

×

-

×

-

3

خانم دکتر مریم مشاوری نیا

×

-

×

-

×

4

خانم دکتر صدف ادیبی

×

-

×

-

×

5

خانم دکتر شیما ترابی

×

-

×

-

-

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 244)

ارتودنسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دکتر ندا بابانوری

×

-

×

-

×

2

آقای دکتر احمد سرداریان

×

×

×

×

×

3

خانم دکتر شبنم عجمی

×

-

-

×

×

4

خانم دکتر مریم کاراندیش

×

×

×

-

-

خانم دکتر گل فشان - × - × -

تلفن تماس : 36289913 - 36280112 الی 36280118 (داخلی 273)

اندودانتیکس

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر مهدی صدیق شمس

×

×

×

×

×

2

آقای دکتر عباس عباس زادگان

×

×

×

×

×

4

خانم دکتر سادات شجاعی

-

×

-

×

-

5

خانم دکتر صبح نمایان

-

×

-

×

-

6

آقای دکتر محمد مهدی شکوهی

×

×

×

×

×

7

خانم دکتر یاسمن قهرمانی

-

×

-

×

-

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 222)

پروتزهای دندانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر خالدی

×

×

×

×

×

2

خانم دکتر الهام انصاری فرد

×

-

-

-

×

3

خانم دکتر مینا محقق

×

×

-

×

×

4

آقای دکتر قریشیان

×

×

×

×

×

5

خانم دکتر تقوا

×

×

×

×

×

6

خانم دکتر حجازی

×

×

-

-

×

تلفن تماس : 36289440 - 36280112 الی 36280118 (داخلی 247)

دندانپزشکی ترمیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر علی دهقانی ناژوانی

×

×

×

×

×

2

خانم دکتر فتاح

×

×

×

×

×

3

آقای دکتر محمد علی رنجبر

-

×

×

×

×

4

خانم دکتر زهرا جوکار

-

×

-

×

-

5

خانم دکتر عاشقی

×

-

×

-

-

6

خانم دکتر فرهادپور

×

×

×

×

×

7

خانم دکتر مرادیان

-

×

-

×

-

8

دکتر آزاده اندیشه تدبیر

×

-

×

-

×

8

جراحی فک و صورت

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر حمید رضا عربیون

×

×

×

×

×

2

آقای دکتر احسان علی آبادی

×

×

×

×

×

3

آقای دکتر رسول قیصری

×

×

×

×

×

4

آقای دکتر حسین دانسته

×

×

×

×

×

5

آقای دکتر نصیری

×

×

×

×

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 207)

بیماری های لثه

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دکتر ریحانه ابراهیمی

-

×

×

-

-

2

خانم دکتر زهرا امامی

×

-

×

×

×

3

خانم دکتر بهبود

-

×

-

×

-

4

خانم دکتر هدی بنی هاشمی

×

-

×

-

×

5

خانم دکتر دانش منفرد

×

-

-

-

×

6

خانم دکتر کیخایی

-

×

-

×

-

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 241)

دندانپزشکی کودکان

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

خانم دکتر مهتاب معمارپور

×

×

×

×

×

2

خانم دکتر فرانک رزمجویی

×

×

×

×

-

3

خانم دکتر حمیده برقی

-

×

×

×

-

4

خانم دکتر رفیعی

×

-

-

×

-

5

خانم دکتر خاکسار

×

-

-

-

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 248)

رادیولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

آقای دکتر عبدالعزیز حق نگهدار

-

-

×

-

-

2

خانم دکتر مهوش حسنی

×

-

-

-

-

3

خانم دکتر صدف ادیبی

-

×

-

-

-

4

خانم دکتر نجمه موحدیان

-

-

-

×

-

5

خانم دکتر مریم پاک نهاد

-

-

-

-

×

تلفن تماس : 36280112 الی 36280118 (داخلی 235 )

        

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-13 14:16    آمار بازدیدکنندگان   :  79670        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ