راهنمای پایان نامه


دانشجويان دكتراي حرفه اي (مقطع عمومي)

شيوه نامه نگارش پایان نامه جهت دانشجویان دندانپزشكي


نمونه فرضی پایان نامه فارسی (PDF) - (WORD)

نمونه فرضی پایان نامه انگلیسی (PDF) - (WORD)

راهنماي نگارش فهرست منابع

فرمت جلد پايان نامه مقطع دکترای عمومي

فرم ارزيابي پايان نامه دكتراي عمومي (فرم شماره 21)

(صورتجلسه دفاع)

فرم تائيد اصلاحات پايان نامه (فرم شماره 22)
معرفی نامه از استاد راهنما
تكميل فرم معرفی نامه استاد راهنما به معاونت پژوهشي جهت اتمام مراحل انجام پايان نامه براي تعيين وقت دفاع از پايان نامه

دستياران تخصصي

شيوه نامه نگارش پایان نامه جهت دستياران دندانپزشكي

نمونه فرضی پایان نامه فارسی  (PDF) - (WORD)

نمونه فرضی پایان نامه انگلیسی (PDF) - (WORD)

راهنماي نگارش فهرست منابع

فرمت جلد پايان نامه مقطع دکترای تخصصي

فرم ارزيابي پايان نامه دكتراي تخصصي دستياري (فرم شماره 21)

(صورتجلسه دفاع)

 مراحل دفاع از پایان نامه تخصصی
 معرفی نامه از استاد راهنما
 ارائه Acceptance و یا Submissionمقاله حاصل از پایان نامه همراه با امضا تاييديه استاد راهنما و ارائه فرم تكميل شده فرم تعهد رعایت اصول اخلاقی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 9:44    آمار بازدیدکنندگان   :  6491        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ