مراکز تحقیقات

مراكز تحقيقاتي اعم از دولتي و غير دولتي به منظور گسترش مرزهاي دانش و آگاهي از مواهب و نعمت هاي خدادادي در پهنه طبيعت به منظور ارتقاي سطح زندگي و نيل به حيات طيبه و نيز با عنايت به تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي در خصوص تقويت روح بررسي و  ابتكار تأسيس مي گردد.
وظائف مركز تحقيقاتي به شرح زير است:

الف) توسعه پرورش و به كارگيري دانش بشري در زمينه هاي بهداشتي – درماني و آموزش دندانپزشکی

ب) انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي بمنظور جوابگويي به نيازهاي كشور.

ج) جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد، مقالات و مدارك مربوطه.

د) تربيت نيروي انساني محقق در علوم پزشكي و دندانپزشکی با همكاري دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.

ه) تربيت، تشويق و به كارگيري محققين در رشته هاي علوم پزشكي. و دندانپزشکی 

 و) كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كشور.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-22 13:48    آمار بازدیدکنندگان   :  2154        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ