مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویی

چك ليست مدارك لازم جهت دفاع از پايان نامه دانشجويي

فلوچارت مراحل انجام دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای حرفه ای دندانپزشکی

دريافت مجوز دفاع از معاونت آموزشي

دريافت مجوز از معاونت پژوهشي و يا كميته تحققيات دانشجويي مبني بر تصويب طرح تحقيقاتي پايان نامه اي

تكميل فرم معرفی نامه استاد راهنما به معاونت پژوهشي جهت  اتمام مراحل انجام پايان نامه براي تعيين وقت دفاع از پايان نامه

ارائه Acceptance و یا Submissionمقاله حاصل از پایان نامه همراه با امضا تاييديه استاد راهنما و ارائه فرم تكميل شده فرم تعهد رعایت اصول اخلاقی

تكميل فرم چکیده پایان نامه

دريافت شماره پایان نامه (ارائه توسط کتابخانه دانشکده)

تكميل فرم هاي مربوط بعد از دفاع از پايان نامه

ارائه  فرم تكميل شده صحافی پایان نامه توسط هيات داوران و كتابخانه دانشكده (فرم شماره 19)

فرم تعهد چاپ مقاله برگرفته از پایان نامه- تكميل توسط دانشجو در معاونت پژوهشي


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 9:46    آمار بازدیدکنندگان   :  4726        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ