شرح امور فعالیت ها  در دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده دندانپزشکی شیراز:

-         تخصیص استاد مشاور جهت دانشجویان اعم از دانشجویان جدیدالورود، در حال تحصیل، انتقالی یا میهمان با رعایت تفکیک جنسیت

-         تهیه احکام انتصاب اساتید مشاور دانشکده همراه با ذکر نام دانشجویان و ابلاغ احکام پس از تأیید و امضای ریاست محترم دانشکده

-         اطلاع رسانی روز و ساعت مشاوره اساتید مربوط به دانشجویان تلفنی یا از طریق نماینده هر ورودی

-         تهیه پرونده جهت دانشجویان جدیدالورود و تشکیل جلسات معارفه اساتید مشاور با حضور اساتید و دانشجویان و تنظیم صورتجلسه

تخصیص اتاق مشاوره در دانشکده با همکاری ریاست محترم دانشکده جهت انجام امور مشاوره، نگهداری، بایگانی مکاتبات دفتر مشاوره و پرونده های مشاوره
مشاوره دانشجویی

شرح امور فعالیت ها  در مورد دانشجویان آسیب پذیر :

-     تشکیل کمیته مشاوره جهت دانشجویان آسیب پذیر (کلیه دانشجویانی که در ترم قبل معدل زیر 14 کسب کرده اند اعم از دانشجویان دارای سهمیه و فاقد سهمیه)

-         تعیین اعضای کمیته با آراء دانشجویان زیر نظر ریاست محترم دانشکده

-         تخصیص دانشجویان آسیب پذیر دانشکده در ابتدای هر ترم به این اساتید

-     ارجاع نامه محرمانه و تماس تلفنی جداگانه از طریق دفتر مشاوره با دانشجویان فوق الذکر و تشویق و ترغیب و سپس الزام جهت مراجعه پی گیر و منظم به اساتید مربوطه در روز و ساعت مشخص شده توسط اساتید کمیته مشاوره

-     تشکیل جلسات منظم در کمیته مشاوره با حضور اعضای کمیته، سرپرست اساتید مشاور ، کارشناس دفتر مشاوره و پی گیری روند مشاوره، مشکلات موجود، سپس ارائه گزارش به ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم آموزشی دانشکده،

-         ارزیابی نتایج کمیته مشاوره در خصوص پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان آسیب پذیر و تقسیم دانشجویان به 3 گروه ذیل :

*     کلیه دانشجویان آسیب پذیر فاقد سهمیه دارای پیشرفت که همچنان معدل آنان زیر 14 می باشد (پیگیری امور مربوط به دانشجویان آسیب پذیر دارای سهمیه از طریق دفتر مشاوره صورت می گیرد)

*         کلیه دانشجویان آسیب پذیر فاقد سهمیه دارای پیشرفت تحصیلی که معدل آنان به بالای 14 انتقال یافته است

*         کلیه دانشجویان آسیب پذیرفاقد سهمیه دارای عدم پیشرفت تحصیلی و بعضاً دارای افت تحصیلی

-     تشویق دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی با همکاری ریاست محترم دانشکده متناسب با نوع پیشرفت (جایزه نقدی، نامه تشویقی از طرف ریاست دانشکده و توصیه به دانشجویان دارای افت تحصیلی از طریق نامه ارشادی از طرف معاونت محترم آموزشی دانشکده)

-          پیگیری منظم و دقیق مکاتبات معاونت آموزشی دانشگاه و موارد خواسته شده در این مکاتبات از طریق دفتر مشاوره دانشجویی

-     مراجعه و حضور هفتگی کارشناس ارشد روانشناسی  در دفتر مشاوره دانشجویی جهت دانشجویی که نیاز به مشاوره در زمینه روانشناسی دارند.

-          ارجاع آن دسته از دانشجویانی که دارای مشکل خاص می باشند به اداره مشاوره دانشجویی

-     نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با کوشش و دلسوزی اعضای کمیته مشاوره و با ارزیابی در حدود سه ترم متوالی مشاوره در خصوص دانشجویان آسیب پذیر، روند مناسبی داشته و دارای پیشرفت بوده است.

-          مشکلات مربوط به امور مشاوره:

*     عدم مراجعه دانشجویان به اساتید مشاور (در کمیته مشاوره دانشجو موظف و ملزم به مراجعه پیگیر و منظم به استاد مربوطه می باشد)

*         عدم تخصیص امکانات مادی از طرف دانشگاه جهت تشویق دانشجویان دارای پیشرفت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 16:15    آمار بازدیدکنندگان   :  3762        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ