برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 94 در نیمسال اول 98- 97

ایام هفته

ساعت

مبانی اندو 1

(1 واحد)

مبانی اندو 2

(1 واحد)

کامل 1

(2 واحد)

ترمیمی1

(1 واحد)

پریو 1

(1 واحد)

رادیولوژی 2

( 1 واحد)

پاتولوژی 1

(1 واحد)

تشخیص 2

(1 واحد)

جراحی 2

(1 واحد)

فوریتهای پزشکی

(5/0 واحد)

شنبه

11- 8:30

III

IV

II

I

X

XI

VII

VIII

V

VI

13:30- 11

IV

III

I

II

XI

X

VIII

VII

VI

V

یکشنبه

11- 8:30

V

VI

IV

III

I

II

X

XI

VII

VIII

13:30- 11

VI

V

III

IV

II

I

XI

X

VIII

VII

دوشنبه

11- 8:30

VII

VIII

VI

V

III

IV

I

II

X

XI

13:30- 11

VIII

VII

V

VI

IV

III

II

I

XI

X

سه شنبه

11- 8:30

X

XI

VIII

VII

V

VI

III

IV

I

II

13:30- 11

XI

X

VII

VIII

VI

V

IV

III

II

I

چهارشنبه

11- 8:30

I

II

XI

X

VII

VIII

V

VI

III

IV

13:30- 11

II

I

X

XI

VIII

VII

VI

V

IV

III* 10 گروه دانشجو 9-8 نفره


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-25 12:29    آمار بازدیدکنندگان   :  679        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ