برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 93 در نیمسال اول 98- 97

از تاریخ شنبه 24/6/97 لغایت سه شنبه 22/8/97 (40 روز فعال)

ایام هفته

ساعت

ارتودنسی 2

(1 واحد)

اطفال 1

(2 واحد)

جراحی 4

(2 واحد)

تشخیص 3

(1 واحد)

پریو 3

(1 واحد)

اندو 2

(2 واحد)

مبانی ثابت 2

(1 واحد)

پارسیل 2

(2 واحد)

15:30- 13:30

روش تحقیق 1

(1 واحد)

شنبه

11- 8:30

b

e

a

c

g

j

h

i

d

13:30- 11

e

b

c

a

d

f

i

h

g

یکشنبه

11- 8:30

a

c

b

d

i

h

f

g

e

13:30- 11

c

a

d

b

e

j

g

f

i

دوشنبه

11- 8:30

f

g

c

e

b

i

d

j

a

13:30- 11

g

f

e

c

a

h

j

d

b

سه شنبه

11- 8:30

h

j

d

a

f

g

b

e

c

13:30- 11

j

h

a

d

c

i

e

b

f

چهارشنبه

11- 8:30

d

i

e

b

j

f

a

c

h

13:30- 11

i

d

b

e

h

g

c

a

j

از تاریخ چهارشنبه 23/8/97 لغایت چهارشنبه 19/10/96 (40 روز فعال)


ایام هفته

ساعت

ارتودنسی 2

(1 واحد)

اطفال 1

(2 واحد)

جراحی 4

(2 واحد)

تشخیص 3

(1 واحد)

پریو 3

(1 واحد)

اندو 2

(2 واحد)

مبانی ثابت 2

(1 واحد)

پارسیل 2

(2 واحد)

15:30- 13:30

روش تحقیق 1

(1 واحد)

شنبه

11- 8:30

b

e

j

f

g

a

h

i

d

13:30- 11

e

b

f

j

d

c

i

h

g

یکشنبه

11- 8:30

a

c

h

j

i

b

f

g

e

13:30- 11

c

a

j

h

e

d

g

f

i

دوشنبه

11- 8:30

f

g

i

h

b

c

d

j

a

13:30- 11

g

f

h

i

a

e

j

d

b

سه شنبه

11- 8:30

h

j

g

i

f

d

b

e

c

13:30- 11

j

h

i

g

c

a

e

b

f

چهارشنبه

11- 8:30

d

i

f

g

j

e

a

c

h

13:30- 11

i

d

g

f

h

b

c

a

j


10 گروه دانشجو 7-6 نفره     

*برنامه گروه های جراحی و تشخیص بصورت ماهانه جابجا می شوند*
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-25 12:15    آمار بازدیدکنندگان   :  620        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ