برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 92 در نیمسال اول 97- 96

از تاریخ شنبه 25/6/96 لغایت یکشنبه 21/8/96 (40 روز فعال)

 

ایام هفته

ساعت

روش تحقیق 1

(1 واحد)

اطفال 1

(2 واحد)

پارسیل 1

(2 واحد)

مبانی ثابت 2

( 1 واحد)

پریو 3

(1 واحد)

ارتودنسی 2

(1 واحد)

جراحی 3

(2 واحد)

ترمیمی 2

(2 واحد)

اندو 2

(2 واحد)

شنبه

11- 8:30

b

e

d

g

h

i

f

a

c

13:30- 11

e

b

g

d

i

h

j

c

a

یکشنبه

11- 8:30

a

c

e

i

f

g

j

b

d

13:30- 11

c

a

i

e

g

f

h

d

b

دوشنبه

11- 8:30

f

g

b

a

d

j

h

c

e

13:30- 11

g

f

a

b

j

d

i

e

c

سه شنبه

11- 8:30

h

j

c

f

b

e

i

d

a

13:30- 11

j

h

f

c

e

b

g

a

d

چهارشنبه

11- 8:30

d

i

h

j

a

c

g

e

b

13:30- 11

i

d

j

h

c

a

f

b

e

 

از تاریخ دوشنبه 22/8/96 لغایت چهارشنبه 21/10/96 (40 روز فعال)

ایام هفته

ساعت

روش تحقیق 1

(1 واحد)

اطفال 1

(2 واحد)

پارسیل 1

(2 واحد)

مبانی ثابت 2

( 1 واحد)

پریو 3

(1 واحد)

ارتودنسی 2

(1 واحد)

جراحی 3

(2 واحد)

ترمیمی 2

(2 واحد)

اندو 2

(2 واحد)

شنبه

11- 8:30

b

e

d

g

h

i

a

f

j

13:30- 11

e

b

g

d

i

h

c

j

f

یکشنبه

11- 8:30

a

c

e

i

f

g

b

j

h

13:30- 11

c

a

i

e

g

f

d

h

j

دوشنبه

11- 8:30

f

g

b

a

d

j

c

h

i

13:30- 11

g

f

a

b

j

d

e

i

h

سه شنبه

11- 8:30

h

j

c

f

b

e

d

i

g

13:30- 11

j

h

f

c

e

b

a

g

i

چهارشنبه

11- 8:30

d

i

h

j

a

c

e

g

f

13:30- 11

i

d

j

h

c

a

b

f

       g

 

* 10 گروه دانشجو 7-6 نفره

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 11:00    آمار بازدیدکنندگان   :  317        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ