برنامه آموزش بالینی دانشجویان ورودی 92 در نیمسال دوم 97- 96

از تاریخ دوشنبه 23/11/96 لغایت چهارشنبه 5/2/97

 

سکشن

صبح

بعد از ظهر (15:30-13:30)

ایام هفته

ساعت

ارتودنسی 3

(1 واحد)

پریو 4

(1 واحد)

کامل 2

(2 واحد)

اطفال 2

(2 واحد)

ثابت 1

( 2 واحد)

آسیب شناسی 2
  (1 واحد)

اندو 3

(2 واحد)

جراحی 4

(2 واحد)

رادیولوژی 3
 (1 واحد)

ترمیمی 3

(1 واحد)

نگارش علمی

(1 واحد)

روش تحقیق 2

(1 واحد)

شنبه

11- 8:30

b

e

d

g

h

i

j

f

a

c

حضور در روزهای شنبه تا سه شنبه براساس 4 گروه اعلامی

13:30- 11

e

b

g

d

i

h

f

j

c

a

یکشنبه

11- 8:30

a

c

e

i

f

g

h

j

b

d

13:30- 11

c

a

i

e

g

f

j

h

d

b

دوشنبه

11- 8:30

f

g

b

a

d

j

i

h

c

e

13:30- 11

g

f

a

b

j

d

h

i

e

c

سه شنبه

11- 8:30

h

j

c

f

b

e

g

i

d

a

13:30- 11

j

h

f

c

e

b

i

g

a

d

چهارشنبه

11- 8:30

d

i

h

j

a

c

f

g

e

b

13:30- 11

i

d

j

h

c

a

g

f

b

e

 

از تاریخ  شنبه 8/2/97 لغایت چهارشنبه 6/4/97

سکشن

صبح

بعد از ظهر (15:30-13:30)

ایام هفته

ساعت

ارتودنسی 3

(1 واحد)

پریو 4

(1 واحد)

کامل 2

(2 واحد)

اطفال 2

(2 واحد)

ثابت 1

( 2 واحد)

آسیب شناسی 2
  (1 واحد)

اندو 3

(2 واحد)

جراحی 4

(2 واحد)

رادیولوژی 3
 (1 واحد)

ترمیمی 3

(1 واحد)

نگارش علمی

(1 واحد)

روش تحقیق 2

(1 واحد)

شنبه

11- 8:30

b

e

d

g

h

i

a

c

j

f

حضور در روزهای شنبه تا سه شنبه براساس 4 گروه اعلامی

13:30- 11

e

b

g

d

i

h

c

a

f

j

یکشنبه

11- 8:30

a

c

e

i

f

g

b

d

h

j

13:30- 11

c

a

i

e

g

f

d

b

j

h

دوشنبه

11- 8:30

f

g

b

a

d

j

c

e

i

h

13:30- 11

g

f

a

b

j

d

e

c

h

i

سه شنبه

11- 8:30

h

j

c

f

b

e

d

a

g

i

13:30- 11

j

h

f

c

e

b

a

d

i

g

چهارشنبه

11- 8:30

d

i

h

j

a

c

e

b

f

g

13:30- 11

i

d

j

h

c

a

b

e

g

f

 

* 10 گروه دانشجو 7-6 نفره                                                            حضور دانشجویان در بخش آسیب شناسی در سکشن اول 10- 8:30 و در سکشن دوم 13:30- 12

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 10:29    آمار بازدیدکنندگان   :  479        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ