رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

1

دكتر رضا درفشی

معاونت پشتيباني

36263192

4

نسرين عبداله زاده

تايپيست

(276)-36263193

5

مهدی زارع

نامه رسان

36263192

6

محمد صادق سراج

مسئول امور عمومي

36263194-(253)

7

محمد جعفر حميدي فرد

مسئول تداركات

36280802

8

رضا خرم

كارپرداز

36280802

9

اكبر اسماعيلي

كارپرداز

36280802

12

خوبيار فتوت دشتكي

كارپرداز

36280802

13

رضا ميري

مسئول حسابداري

36270321

14

مهرداد قرباني

كارشناس حسابداري

36270321

15

اسماعيل مهبدي

متصدي حسابداري

36270321

16

فاسم درخشانی

صندوق دار حسابداري

36289911

17

محمد علي جم زاده

صندوق دار حسابداري

36289911

18

سيد رضا دوگوهر

مسئول امور قراردادها

(263)36263194

19

محمد عادلي

متصدي امين اموال

(281)36263194

20

 مجيد كريمي

 امين اموال

 (281)36263194

21

يعقوب محمدي

كارگزيني

(299)36263194

22

سمیه پنجی کوهنجانی

كارگزيني

(299)36263194

23

حسن قنبري

مسئول انبار دارويي

(282)36263194

 24

محمد رضا ابراهیمی

انباردار

 (282)36263194

 25

علی قربانی

انباردار

 (282)36263194

26

صیاد بابایی

مسئول انبار مصرفي

(270)36263194

27

محمود رحیمی

مسئول حفاظت فیزیکی

(261)36263194

28

سعید قاسمي

مسئول اطلاعات

(297)36263194

29

سيد حسام شوق اله

مسئول تاسيسات

(240)62899203

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-6 15:13    آمار بازدیدکنندگان   :  5933        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ