آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه کارگزینیرديف

عنوان آيين نامه

قالب

1

خلاصه اي از آيين نامه مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي

 pdf

2

بازخريد مرخي كاركنان قراردادي 

 pdf

3

بازنشستگي پيش از موعد

 pdf

4

بند 35 هيئت امنا

 pdf

5

تحويل اموال پرسنل قراردادي

 pdf

6

تقليل ساعات كاري جانبازان قراردادي

 pdf

7

حق لباس كاركنان قراردادي

 pdf

8

نظريه گزينش براي جذب نيرو

 pdf

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-21 11:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ