اهداف :

   1- تلاش برای جلب مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری ها.
2- افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان و تقویت روحیه همکاری و احساس مسئولیت در فعالیت های دانشگاه.
3- ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی و بهره مندی از اندیشه و تجارب کارکنان و افزایش میزان تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار.
4- فراهم آوردن فضای سالم و سازنده برای طرح و نقد اندیشه و تقویت زمینه های ابتکار و نوآوری در کارکنان.
5- توسعه توانایی های فردی و گروهی و همچنین ایجاد خلاقیت در کارکنان از طریق ارج نهادن به پیشنهادهای ابتکاری و سازنده آنان.
6- بهبود مستمر امور و افزایش کیفی و کمی خدمات ارائه شده در دانشگاه از طریق توسعه مدیریت مشارکتی.
7- شناسایی توانایی و قابلیت های ویژه کارکنان جهت بکارگیری و توزیع بهینه نیروی انسانی در دانشگاه.
8- تقویت روحیه همکاری و کارگروهی جهت رسیدن به اهداف مشترک مادی و معنوی.
9- افزایش رضایتمندی مردم از خدمات و فعالیتهای دانشگاه با مشارکت کلیه کارکنان.
10- همسوسازی اهداف فرد و دانشگاه ازطریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی و تقویت روحیه مشارکت و همکاری جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
11- توجه به کرامت انسانی و افزایش سلامت و نشاط در روحیه کارکنان.

گردش کار :

1-      فرد پيشنهاد دهنده بامراجعه به سايت نظام پيشنهادات  http://idea.sums.ac.ir، پيشنهاد خود را از طريق سامانه وارد كند و كد رهگيري دريافت نمايد.

تبصره : پيشنهاد دهنده مي تواند شواهد ، توضيحات و يا ضمائم اضافي را نيز از طريق سامانه در قسمت فايل پيوست ارائه دهد.

2- پیشنهادهای دریافت شده ابتدا توسط دبیر کمیته از نظر دارا بودن شرایط عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتیکه دارای نقص و یا هرگونه اشکالی در نحوه تکمیل و یا رعایت موارد لزوم در ارائه پیشنهاد باشد به پیشنهاد دهنده جهت انجام اصلاحات لازم اطلاع داده مي شود تا ويرايش پيشنهاد از طريق سامانه صورت گيرد.

 3- پیشنهادهای دریافت شده در اولین جلسه کمیته پذیرش و  بررسی پیشنهادها مطرح و مورد بررسی کارشناسانه قرار می گیرد.
4-  در صورتیکه پیشنهاد دریافت شده جهت تصمیم گیری نیاز به نظر کارشناسی یا تخصصی خاصی داشته باشد، کارشناسان مورد نظر توسط کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و در صورت لزوم با هماهنگی معاونت حوزه مربوطه انتخاب می گردند.
5- پس از بررسی پیشنهاد توسط کارشناسان تعیین شده وارائه گزارش کارشناسی به دبیر کمیته از طريق سامانه پیشنهاد مورد نظردر اولین جلسه  مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.
6-  در مواردی که باید قابلیت اجرایی پیشنهاد در حوزه معاونت مربوطه تعیین گردد، از طریق کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها مستقیماً از معاونت مورد نظر استعلام بعمل می آید.
7- پیشنهادهای ردشده با دلایل مربوطه توسط دبیر کمیته به پیشنهاددهنده از طريق سامانه اعلام مي گردد.
8- پیشنهادهای پذیرفته شده در کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها جهت تصویب و تأیید نهایی در کمیسیون تحول اداری دانشگاه، به دبیرخانه کمیسیون اعلام می گردد تا در اولین جلسه کمیسیون مذکور مطرح شود .
9- پیشنهادهایی که در کمیسیون تحول اداری مورد تصویب قرار می گیرد ، جهت اجرا به واحدهای اجرایی و یا حوزه معاونت مربوطه که مسئولیت اجرای آن پیشنهاد بر عهده وی می باشد ، منعکس می گردد.
10- میزان پاداش و حق الزحمه پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات مشخص شده توسط کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و تصویب کمیسیون تحول اداری طبق دستورالعمل مربوطه تعیین می شود و توسط دبیرخانه کمیته به مبادی ذیربط جهت اعطای پاداش مذکور اعلام می گردد.
11- پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادات و همچنین اعطای پاداش و حق الزحمه پیشنهاد دهندگان بر عهده دبیرکمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد.
12- در صورتیکه پیشنهادی در کمیسیون تحول اداری مورد تصویب قرار گیرد و فعلاً قابلیت اجرایی نداشته ولی در آینده امکان اجرای آن وجود داشته باشد، مدت زمان انتظار جهت بررسی مجدد پیشنهاد توسط کمیسیون تحول اداری مشخص می گردد تا در زمان مذکور پس از بررسی کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها در صورت محقق شدن امکان اجرای پیشنهاد مذکور، مجدداً در کمیسیون تحول اداری مطرح گردد . بدیهی است چنین پیشنهادهایی به عنوان پذیرفته شده تلقی گردیده ، مشمول پاداش و حق الزحمه می باشند.
13- همه پیشنهادهای پذیرفته شده با ذکر خلاصه ای از محتوای پیشنهاد از طریق دبیرخانه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه به آگاهی کارکنان می رسد.
14- حق الزحمه کارشناسان ارزیابی کننده پیشنهاد توسط دبیرخانه کمیته براساس دستورالعمل مربوطه تعیین و پس از تصویب کمیسیون تحول اداری، جهت اقدام به مبادی ذیربط اعلام می گردد.
15- سوابق پیشنهادهای پذیرفته شده و امتیازات مربوطه از سوی دبیرخانه کمیته جهت ثبت و نگهداری در پرونده استخدامی کارکنان به مدیریت نیروی انسانی دانشگاه ارسال می گردد.

شرايط و روش ارائه پیشنهاد 

1-        كليه كاركنان دانشگاه مي توانند پيشنهادهاي خودرا با توجه به ضوابط مذكور درآيين نامه ، بصورت فردي و ياگروهي ارائه كنند.
تبصره : سايرافرادي كه بنحوي با دانشگاه در ارتباط می باشند ( نظير ارباب رجوع ‌، خانواده كاركنان ، بازنشستگان ، مراكزعلمي  و…) نيز مي توانند پيشنهادهاي خود را در چهارچوب اين آيين نامه از طريق سامانه به دبیر کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها ارائــه نمایند.
2- پيشنهادها مي تواند درمورد بهبود كارشخص يا گروه پيشنهاددهنده و يا مربوط به واحدها و قسمتهاي ديگر باشد .
3- چنانچه پيشنهاد در رابطه مستقيم با كار دانشکده  نبوده ، اما بصورت غيرمستقيم ومحسوس روي نتايج كاري دانشگاه اثــرداشته باشد ، قابـل بررسي خواهد بود .
4- چنانچه پيشنهادي تكميل كننده پيشنهادهاي ارائه شده قبلي باشد، پيشنهاد مذكور بعنوان پيشنهاد جديد پذيرفته شده و مـورد بررسي قرارخواهدگرفت .
5- درصورتي كه اجراي پيشنهادي فوريت داشته باشد و فرصت كافي براي طي زمان ثبت و بررسي پيشنهاد در كميته نباشد، پيشنهاددهنده مي تواند با هماهنگي مدير مربوطه ، پس از ثبت در دبیر خانه و تائید کمیته پذیرش وبررسی پیشنهادها ، پيشنهاد را اجرانموده تا مراحل ارزیابی وبررسی پیشنهاد انجام پذیرد و در صورت پذیرش پیشنهاد وتائید در کمیسیون تحول اداری ، امتیازات و پاداش مربوطه قابل اعطا خواهد بود .
6-  پيشنهادها بايد از طريق سامانه و از طريقي كه درآئين نامه پيش بيني شده است ، ارائه گردد .
7- در موارد زیر پیشنهادهای ارائه شده در دبیر خانه کمیته قابل پذیرش نمی باشد:
الف - پيشنهادهاي تكراري كه مشابه آنها  قبلاً ارائه شده باشد.
ب - پيشنهادهايي كه در زمان دریافت در دستوركار دانشکده  قرارگرفته است .
ج - پيشنهادهايي كه دقيقاً وظيفه فردپیشنهاددهنده و یا سایر کارکنان محسوب می گردد .
د - پيشنهادهايي كه تنها به ذکر وتوضیح مشکلی پرداخته و راهکاری همراه ندارد.
هـ - پيشنهادهايي كه مربوط به خارج از حوزه دانشکده  باشد.
8- کارکنان دانشگاه پیشنهادها ی خود را با جزئیات مورد نظر از طريق سامانه نرم افزار ايده وارد كرده و كد رهگيري دريافت مي نمايند.

زمینه ها و موضوعات پیشنهاد :

منظور از پیشنهاد در این آئین نامه عبارتست از ارائه هر نوع نظر ، اندیشه ، ویا راهکاری که بمنظور بهبود فعالیت ها وفرآیندهای جاری سازمان ، اصلاح و برطرف نمودن مسائل ومشکلات و ارتقای کمی وکیفی در وضعیت موجود و در راستای تعالی سازمان مطرح می گردد .

کارکنان دانشگاه با توجه به زمینه های ذیل می توانند پیشنهادهای خود را از طريق سامانه وارد نموده و كد رهگيري دريافت دارند:

1-      افزایش کیفیت وکمیت خدمات وفعالیت های  دانشکده  در زمینه های (بهداشتی، درمانی ، پژوهشی ، پشتیبانی ، دانشجوئی ، فرهنگی و....)
2- صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها بدون کاهش در کیفیت خدمات .
3- سرعت بخشیدن به عملیات وخدمات ارائه شده در دانشکده .
4- اصلاح وبهبود فرایندهای اجرائی وپیشگیری از کارهای موازی ودوباره کاری .
5- ایجاد برنامه های تازه و ابتکاری در زمینه فعالیتهای سازمان .
6- اصلاح وبهبود مقررات ودستور العمل های کاری، ساختار سازمانی،وارتباطات بین بخشی دردانشکده  .
7- ابداع روشهای تازه در ارائه خدمت جهت افزایش رضایتمندی ارباب رجوع .
8- جلب حمایت وپشتیبانی مردمی جهت تقویت ارائه خدمات وفعالیت های دانشکده .
9- ارتقا وبهبود مناسبات وپیوندهای دانشگاه با دیگر نهادها وسازمانهای اجرایی خصوصی وعمومی .
10- بسط روابط انسانی مطلوب درمیان کارکنان ، دلپذیرتر کردن و بهسازی محیط کار .
11- بهبود امور رفاهی وافزایش رضایت وانگیزه در کارکنان بدون تحمیل هزینه های اضافی .

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-11 9:54    آمار بازدیدکنندگان   :  1656        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ