فرایند هایی که به صورت الکترونیکی ارائه می گردند

 امور هیات علمی

فرآیند حضور و غیاب اساتید

 آموزش ضمن خدمت

فرآیند برگزاری آزمون های ضمن خدمت غیر حضوری و پرسنل

 حسابداری

فرآیند تهیه صورتهای مالی در حوزه حسابداری

 دبیرخانه

فرآیند انجام کار در دبیرخانه مرکزی دانشکده

 دفتر پرستاری

فرآیند بررسی و تایید در خواست مرخصی پرسنل درمانی

 دفتر پرستاری

فرآیند انجام واکسیناسیون

 دفتر ریاست

فرآیند ثبت و ارسال مکاتبات صادره در دفتر ریاست

 روابط عمومی

فرآیند تهیه آرشیو خبری در حوزه روابط عمومی

 کارگزینی

فرآیند تهیه پیش نویسهای مکاتبات اداری در حوزه کارگزینی

 کارگزینی

فرآیند ثبت خروج کارکنان در ساعات اداری در کارتکس

 کارگزینی

فرآیند انجام امور مربوط به مرخصی سالانه در حوزه کارگزینی

 کارگزینی

فرآیند بررسی درخواست و تایید مرخصی پرسنل درمانی

 کارگزینی

فرآیند مربوط به ارزشیابی سالانه در حوزه کارگزینی

کارگزینی

فرآیند ثبت ورود پرسنل در کارتکس

 کتابخانه

فرآیند فهرست نویسی کتاب در حوزه کتابخانه

 کتابخانه

فرآیند سیستم امانت دادن کتاب در حوزه کتابخانه

 کتابخانه

فرآیند تحویل مدرک(سفارش مقالات) در حوزه کتابخانه

 مجله دندانپزشکی

فرآیند ثبت مقالات ورودی در کامپیوتر در حوزه دفتر مجله

 معاونت آموزشی

فرآیند جمع بندی نمرات ارزیابی اساتید جهت ارتقا

 معاونت آموزشی

ارزیابی اساتید توسط دانشجویان و دستیاران در حوزه معاونت آموزشی

 معاونت آموزشی

فرآيند ارائه درس در حوزه معاونت آموزشي

 معاونت آموزشی

فرآیند انتخاب واحد دانشجویان در حوزه آموزش

 معاونت آموزشی

فرآیند تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود در حوزه آموزش

 معاونت آموزشی

فرآیند گزارش فارغ التحصیلی در حوزه آموزش

 معاونت آموزشی

فرآیند معادلسازی دروس جهت دانشجویان متقاضی مهمانی به سایر دانشکده ها

 معاونت آموزشی

فرآیند تهیه پاسخنامه های کامپیوتری و تصحیح اوراق در حوزه آموزش

 معاونت آموزشی

فرآیند ثبت کلیه مکاتبات وارده و صادره در حوزه آموزش

 معاونت آموزشی

فرآیند تایپ سوال امتحانات در حوزه آموزش

 معاونت آموزشی

فرآیند تایپ امور فوق برنامه توسط تایپیست معاونت آموزشی

 معاونت پژوهشی

فرآیند اطلاع رسانی مصوبات، کارگاه ها،کنگره ها وهمایش های معاونت پژوهشی

 معاونت پژوهشی

فرآیند جمع آوری مقالات اساتید و دستیاران و ثبت در سیستم پژوهشیار در حوزه پژوهشی

 معاونت فرهنگی

فرآیند ثبت نام دانشجویان در جشنواره فرهنگی و هنری در حوزه فرهنگی

 معاونت فرهنگی

فرایند ثبت اطلاعات جامع دانشجویان به منظور برنامه ریزی های متعدد فرهنگی

 واحد IT

فرآیند ایجاد پیوند برروی سایت در حوزهIT 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-25 10:27    آمار بازدیدکنندگان   :  99        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ