فرایند های برجسته و الکترونیکی شده در سال 1396


ردیف

فرایندهای  برجسته

1

فرآیند پذیرش جهت طرح درمان و ایمپلنت

2

فرآیند جایگزینی دستگاه فسفوپلیت به جای دستگاه ظهور و ثبوت در رادیولوژی بخش درمان ریشه

3

فرآیند درمان عمومی در بخش پریو

4

فرآیند پذیرش و درمان بیمار در بخش درمان جامع

5

فرآیند تشخیص در بخش تشخیص

6

فرآیند پذیرش در بخش پروتز ثابت

7

فرآیند افزایش سطح کیفی فتوگرافی از بخش ها

8

فرآیند انجام فعالیت های مجازی در دانشکده دندنپزشکی

9

فرآيند جذب نيروي درماني مورد نياز دانشكده

10

فرآیند صدور مکاتبات اداری و صرفه جویی در زمان


ردیف

فرایندهایی که الکترونیکی شدند ( در سال 95)

1

فرآیند پاسخنامه کامپیوتری و برگزاری آزمون

2

 فرآیند ثبت نمرات دستیاران در نرم افزار سما دانشگاه

3

 فرآیند انجام امور انتقالی دستیاران

4

 فرآیند انجام فعالیت های مجازی در دانشکده دندنپزشکی

5

فرآیند ثبت نام اساتید در سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی (ISID) 

6

 فرآیند پوشش خبری فعالیت ها و ارسال درست و سریع خبر

7

 فرآیند صدور مکاتبات اداری و صرفه جویی در زمان

8

 فرآیند برگزاری مناقصه

9

  فرآیند صدور رسید انبار

10

فرآیند جایگزینی دستگاه فسفوپلیت به جای دستگاه ظهور و ثبوت در رادیولوژی بخش درمان ریشه 

11

 فرآيند جذب نيروي درماني مورد نياز دانشكده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-16 14:49    آمار بازدیدکنندگان   :  215        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ