شرح وظایف1.       مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها

2.       تهيه و تنظيم ليست هاي حقوقي،اضافه كار و فوق العاده و ساير دريافت هاي كاركنان با نظارت مقام فوق

3.       تهيه و تنظيم و نگهداري حساب اعتبارات به تفكيك برنامه ها،فعاليت ها و مواد هزينه بودجه جاري و عمراني

4.       همكاري در انجام امور مربوط به پرداخت كليه هزينه هاي پرسنلي،اداري و سرمايه گذاري ثابت و انتقالي بر اساس اعتبارات مصوب و وجوه دريافتي از خزانه و صدور اسناد هزينه و صدور ليست هاي مربوطه

5.       انجام امور مربوط به تامين اعتبار احكام صادره،اسناد هزينه،قراردادها و تعهدات مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني

6.       همكاري در انجام امور مربوط به درخواست وجه بر اساس تخصيص اعتبار و ايفاي تعهدات سنوات گذشته از محل رديف ها يا ديون بلا محل

7.       تهیه صورت های مالی اساسی به همراه یادداشت های توضیحی مربوطه

8.       انجام امور مربوط به وصول مطالبات دولتي،اعم از ماليات ها، خدمات درماني،بازنشستگي وواريز به حسابهاي مربوطه و مكاتبات

9.       تهيه و تنظيم پيش پرداختها،علي الحسابها واسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

10.   تهيه بيلان و تراز و تفريغ بودجه براي ارسال به مراجع ذيربط با توجه به مقررات

11.   تهيه پيش نويس نامه هاي مالي،فرمهاي محاسباتي و گزارشهاي لازم و گواهي دريافت حقوق و خدمات درماني و ساير گواهي هاي حقوق مورد نياز كاركنان و ارائه به مقام ما فوق

12.   تنظيم سند حقوقي ماهانه-ارسال كسورات به حسابهاي مربوطه

13.   تنظيم دفاتر روزنامه،معين،اعتبارات،تعهدات و دفتر كل

14.   انجام امور مالي و تهيه اسناد طرحهاي آماري اجرا شده و پرداخت دستمزد عوامل اجرايي

15.   بايگاني و مراقبت از كليه اسناد حسابداري و اوراق بهادار

16.   ساير امور محوله از طرف مافوق در چارچوب وظايف واحد

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 12:59    آمار بازدیدکنندگان   :  1895        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ