ردیف

فرایند

1

فرآيند برنامه ريزي فعاليت هاي دفتر پرستاري در غرفه هفته سلامت

2

فرآيند برنامه ريزي حضوري پرسنل در امتحانات پايان ترم به عنوان مراقب

3

فرآيند هماهنگي بازديد دانش آموزان از دانشكده دندانپزشكي در هفته مشاغل

4

فرآيند بررسي و پيگيري تهيه پمفلت آموزشي

5

فرآيند پيگري آسيب شغلي

6

فرآيند پايش عملكرد دستگاههاي استريلزاسون (‌اتوكلاوه )

7

فرآيند نمونه گيري از آب جهت آزمايش

8

فرآيند پيگيري كمبود بخش ها

9

فرآيند برنامه ريزي پرسنل مورد نياز هر بخش در ابتداي هر ترم

10

فرآيند بررسي و تاييد فرم درخواست كالا از بخشهاي درماني

11

فرآيند مبارزه با حشرات (برنامه سم پاشي)

12

فرآيند كنترل و تكميل داروهاي جعبه اورژانس

13

فرآيند بررسي و پيگيري مشكل استريليزاسيون

14

فرآيند رسيدگي برنامه هاي رسيده از دانشگاه (معرفي بيماران)

15

فرآيند بررسي درخواست و تاييد مرخصي پرسنل

16

فرآيند انجام واكسيناسيون

17

فرآيند گرفتن كشت از محيط هاي درماني دانشكده

18

فرآيند استرداد هزينه درمان هاي انجام نشده

19

فرآيند تخفيف به بيماران

20

فرآيند جذب نيروي درماني مورد نياز دانشكده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-16 11:52    آمار بازدیدکنندگان   :  1124        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ