سوپروايزر آموزشي، پرستاري است كه مسئوليت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي - درماني را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبي به شرح زير مي باشد :

 
 

 

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي

رديف

 

1

تعيين اهداف آموزشي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت

2

تعيين نياز هاي آموزشي

3

اولويت بندي نياز هاي آموزشي

4

تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نياز هاي آموزشي

5

 اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها

6

 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

7

تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي ، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

8

پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي

9

 تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

10

هماهنگي ، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

11

پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

12

همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحد ها جهت نياز سنجي آموزشي

13

ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات به شكل كنفرانس، جزوه، پمفلت و .....

14

هدايت و اموزش كاركنان در راستاي ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

15

ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

 

شرح وظايف كنترل عفونت

رديف

 

1

آموزش چهره به چهره پرسنل در رابطه با کنترل عفونت

2

تهیه جزوات آموزشی و برگزاری آزمون جهت ارزیابی پرسنل

3

تهیه شاخص های دانشکده دندانپزشکی

4

بررسی جعبه های اورژانس بخش ها و پیگیری تهیه اقلام و داروهای مورد نیاز

5

برگزاری کلاسهای آموزشی کنترل عفونت و آموزش پرسنل خدمات

6

انجام واکسیناسیون و چک تیتر آنتی بادی

7

بررسی پرونده های بهداشتی و وضعیت واکسیناسیون پرسنل و دانشجویان

8

ارجاع و پیگیری افرادی که دچار مواجهات شغلی و نیدل استیک شده اند

9

نظارت بر حسن اجرای کنترل عفونت در بخش های درمانی

10

پیگیری و تهیه اقلام مورد نیاز بخش ها ( از نظر کنترل عفونت)

11

گرفتن کشت از بخشها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 11:58    آمار بازدیدکنندگان   :  4618        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ