برنامه ارئه دروس علوم وابسته در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

دستیاران رشته

مقطع تحصیلی

نام دروس علوم وابسته که دستیارن ملزم به اخذ آن می باشند

واحد (ساعت) تدریس

جراحی دهان ، فک و صورت

سال چهارم

ارتودانتیکس 1

40 (ساعت) نظری

رادیولوژی دندان، فک و صورت

سال اول

بیماریهای دهان ، فک و صورت

2 واحد عملی

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

سال دوم

جراحی فک و صورت عملی
بیماریهای دهان نظری
بیماریهای دهان عملی

1 واحد عملی
1واحد نظری
1 واحد عملی

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت

سال اول

رادیولوژی دهان نظری

1واحد نظری

 

اندودانتیکس

سال دوم

سمینار بین بخشی (پریو- اطفال)
سمینار بین بخشی (پریو- اطفال)
سمینار بین بخشی (ترمیمی- پروتز)

0.5 واحد نظری
0.5 واحد نظری
0.5 واحد نظری

ارتودانتیکس

سال دوم

ارتو – پریو
جراحی دهان ، فک و صورت
جراحی دهان ، فک و صورت

1واحد نظری
1واحد نظری
1 واحد عملی

ارتودانتیکس

سال اول

رادیولوژی دهان، فک و صورت
ارتو - پروتز

 0.5واحد نظری/ 0.5 واحد عملی
1واحد نظری

پروتزهای دندانی

سال اول

رادیولوژی دندان، فک و صورت

0.5 واحد نظری / 0.5 واحد عملی

بیماریهای دهان ، فک و صورت

سال اول

پریودانتیکس
جراحی دهان، فک و صورت

2 واحد عملی
3 واحد عملی

دندانپزشکی ترمیمی

سال دوم

آشنایی با ایمپلنت های دندانی عملی
اکلوژن 2

1 واحد عملی
1واحد نظری

دندانپزشکی ترمیمی

سال اول

ارتودانتیکس
رادیولوژی دندان، فک و صورت نظری
رادیولوژی دندان، فک و صورت عملی

1واحد نظری
1واحد نظری
1 واحد عملی

پریودانتیکس

سال دوم

پروتزهای دندانی و ایمپلنت

1.5 واحد عملی

پریودانتیکس

سال اول

اکلوژن
ترمیمی
بیماریهای دهان ، فک و صورت
رادیولوژی دندان، فک و صورت

0.5 واحد نظری / 0.5 واحد عملی
0.5 واحد نظری / 0.5 واحد عملی
1واحد نظری / 1 واحد عملی
0.5 واحد نظری / 0.5 واحد عملی

دندانپزشکی کودکان

سال دوم

ارتودانتیکس نظری 3
ارتودانتیکس عملی 3

1واحد نظری
1 واحد عملی

دندانپزشکی کودکان

سال اول

ارتودانتیکس نظری 1
ارتودانتیکس عملی 1
کاربرد لیزر در دندانپزشکی کودکان
بیماریهای دهان و تشخیص  1
بیماریهای دهان و تشخیص 2
رادیولوژی دندان، فک و صورت
دندانپزشکی ترمیمی 1
دندانپزشکی ترمیمی 2
ضایعات دهانی در کودکان

1واحد نظری
1 واحد عملی
1 واحد کارگاهی
0.5 واحد عملی
0.5 واحد عملی
0.5 واحد نظری / 0.5 واحد عملی
1واحد نظری
1 واحد عملی
0.5 واحد نظری

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-23 13:17    آمار بازدیدکنندگان   :  2429        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ