فرآيندهاي انجام كار در حوزه دفتر مطالعات و توسعه آموزش دندانپزشكي

ردیف

عنوان فرایند

1

فرآیند انجام و تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمونها در دفترEDO

2

 فرآیند برنامه ریزی و بستر سازی جهت بکارگیری تکنولوژی های نوین آموزشی در تدریس و ارزشیابی  

3

 مشارکت در اجرای مداخلات و پژوهش های آموزشی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با آموزش 

4

 فرایند اجرای فعالیتهای مجازی  

5

 فرایند ارزشیابی درونی، بیرونی، اعتبار بخشی گروههای آموزشی توام با تدوین فرمهای مربوطه 

6

 مشارکت و برنامه ریزی در اجرای فرایند توانمند سازی اساتید، دانشجویان و دستیاران مبتنی بر نیازسنجی 

7

فرآیند محاسبه فعالیت های دانش پژوهی اساتید

8

 فرآیند تدوین وبازنگری کوریکولوم و برنامه های درسی رشته دندانپزشکی مقاطع عمومی و تخصصی توأم با تدوین فرم های مربوطه


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-12 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ