گروه آموزشیسلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی(مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

تغذیه در سلامت دهان

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

2

سلامت دهان و جامعه

تدوین اولیه

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

3

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 نظری

 تدوین اولیه

تدوین اولیه

تدوین اولیه

4

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 نظری

 تدوین اولیه

تدوین اولیه

تدوین اولیه 

5

حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

6

سالمند شناسی

تدوین اولیه 

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

7

روش های آمار زیستی

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

سلامت دهان و جامعه

 تدوین اولیه

 

2

حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت

 تدوین اولیه

 

3

سالمند شناسی

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

4

سلامت دهان و دندانپزشکی عملی 1

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

5

سلامت دهان و دندانپزشکی عملی 2

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

6

سلامت دهان و دندانپزشکی عملی 3

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

1

روش شناسی تحقیق 1

 تدوین اولیه

 

تدوین اولیه (Log book) 

2

روش شناسی تحقیق 2

تدوین اولیه 

 

تدوین اولیه 
(Log book)

3

نگارش علمی

تدوین اولیه 

 

تدوین اولیه 
(Log book)

4

 کنترل عفونت

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه 
(Study guide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-6 11:45    آمار بازدیدکنندگان   :  4004        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ