گروه آموزشی بیماریهای لثه (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی بیماریهای لثه

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

پریودانتیکس نظری 1

 تدویناولیه 

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

2

پریودانتیکس نظری2

 تدوین اولیه

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

3

پریودانتیکس نظری3

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

پریودانتیکس  عملی1

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

پریودانتیکس عملی2

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

3

پریودانتیکس عملی3

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

4

پریودانتیکس عملی4

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

       

 

گروه آموزشی بیماری های لثه (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی بیماری های لثه

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-14 13:14    آمار بازدیدکنندگان   :  4237        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ