گروه آموزشی درمان ریشه (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی درمان ریشه

Curriculum

دروس نظری

Course plan

Lesson Plan

Study Guide

1

 اندودانتیکس نظری 1

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

2

 اندودانتیکس نظری 2

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

3

کمپلکس پالپ و پری اپیکال 

 

 

 

دروس عملی

Course plan

  Log  book

1

 اندودانتیکس عملی 1

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

2

 اندودانتیکس عملی2

 تدوین اولیه

تدوین اولیه 

3

 اندودانتیکس عملی 3 

تدوین اولیه 

تدوین اولیه 

دروس کارگاهی

Course plan

Lesson Plan

بسته آموزشی

1

مبانی اندو 1 

تدوین اولیه 

 

تدوین اولیه 

2

مبانی اندو 2  

 تدوین اولیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

گروه آموزشی درمان ریشه (مقطع دکترای تخصصی)

سر فصل دروس دوره تخصصی درمان ریشه

 

Course plan

Log Book

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-7 12:26    آمار بازدیدکنندگان   :  3939        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ