تعريف ارزيابي دروني :

 ارزيابي دروني فرايندي است كه در آن اعضاء گروه آموزشي دانشگاهي ، هدف هاي گروه را تصريح كرده و عملكرد آن را مورد قضاوت قرار مي دهند ، سپس نقش خود را بازنگري كرده و در راه آينده مطلوب گروه آموزشي برنامه ريزي كرده و در اجراي آن گام هاي اوليه را بر مي دارند.

اساساً ارزيابي دروني در يك سازمان ، بازتاب جمعي آرمان ها ، قضاوت درباره عملكرد سازمان و فرصتي براي ارتقاء كيفيت آن است. گزارش آن نيز اصولاً به عنوان فراهم كننده اطلاعات براي ارزيابي بيروني به كار برده مي شود.بنابراين ارزيابي دروني براي سازمان هاي يادگيرنده اطلاعات با ارزشي را جهت توسعه آنها فراهم مي كند ، به طوري كه با جمع آوري اطلاعات ، تحليل و عرضه بازخورد ، پشتيبان تصميم گيري مديريت مي باشد.

فرايند ارزيابي دروني را مي توان طي 12 گام به اجرا در آورد.
اين مراحل به شرح زير مي باشد :

 1. آشنايي اعضاء هيات علمي واحد مورد ارزيابي با هدف ، اصول و روش اجراي ارزيابي دروني
 2. تشكيل كميته ارزيابي دروني
 3. تهيه برنامه زمان بندي اجراي ارزيابي دروني
 4. تعيين عوامل ، ملاك ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني
 5. تعييت الزامات براي قضاوت درباره كيفيت
 6. مشخص كردن داده هاي مورد نياز براي ارزيابي دروني
 7. انتخاب يا تدوين ابزار اندازه گيري براي گرد آوري داده ها
 8. گرد آوري داده ها
 9. تنظيم و تحليل داده ها و قضاوت درباره كيفيت عوامل مورد ارزيابي
 10. بازنگري و تصريح هدف هاي گروه آموزشي
 11. تدوين گزارش مقدماتي و توزيع آن براي كسب نظر اعضاء هيات علمي گروه آموزشي درباره پيشنهاد براي بهبود كيفيت گروه آموزشي
 12. تدوين گزارش نهايي

 

 حيطه هاي ارزيابي دروني

 

* حوزه اعضاء هیأت علمی

*حوزه پژوهش

*حوزه مدیریت و سازماندهی

*حوزه منابع آموزشی

*حوزه برنامه آموزشی

*حوزه امکانات و تجهیزات

*حوزه دانشجویان

 

گزارش ارزشيابي دروني شامل موارد زير مي باشد :

 

1-فصل اول(مقدمه)

در فصل اول گزارش ارزشیابی درونی ، باید گروه به روشنی معرفی گردد.این فصل با مقدمه ای از انجام ارزشیابی و تعریف آن آغاز گردیده و پس از معرفی تاریخچه کلی از دانشکده ، گروه های آن نیز معرفی گردند. (این بخش می تواند به صورت مشترک در کلیه گزارشات ارزشیابی درونی دانشکده مذکور مورد استفاده واقع گردد) در ادمه این فصل می توان برای توضیح بیشتر در مورد گروه و ارائه نمودی کامل از گروه ، مشخصات گروه آموزشی ، ساختار آموزشی ، سیاست ها و رویه ها ی گروه ، ساختار کلی ، تعداد دانشجویان ، نحوه پذیرش دانشجو ، مقاطع تحصیلی ، طول دوره آموزشی و ....... را ذکر نمود که برخی از این موارد در گزارش کنونی نیز آورده شده است.

 

2-فصل دوم (اهداف آموزشی گروه)

به طور معمول بخش دوم به تشریح کلیه اهداف آموزشی گروه به تفکیک مقاطع مختلف اختصاص می یابد. جهت تدوین این فصل می توان از برنامه های درسی مدون موجود در گروه نیز بهره گرفت. و برنامه های درسی را با کلیات بیشتر در این بخش ذکر نمود. استفاده از Log book می تواند به صورت مکمل این بخش استفاده گردد ولی استفاده از آن به تنهایی نیازهای اطلاعاتی مورد نظر را تامین نمی نماید .

 

3-فصل سوم (حیطه های ارزشیابی)

حیطه های ارزشیابی به صورت مناسبی تشریح گردیده اند و موارد ذکر شده تا حدود زیادی بیانگر وضعیت مطلوب و موجود می باشد.البته با توجه به اینکه این جداول بر اساس مقتضیات گروه طراحی و تکمیل می گردد باید نسبت به حذف بخش هایی از جداول که در گروه مورد بحث قرار نگرفته است ، اقدام گردد.

این بخش با گزارشی تحلیلی از وضعیت موجود کیفیت گروه و نیز پیشنهاداتی در ارتباط با بهبود کیفیت تکمیل می گردد که البته می توان این گزارش را در فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز ذکر نمود.

 

4-فصل چهارم(دستیابی به اهداف آموزشی)

این فصل به یافته های ارزشیابی اختصاص دارد و معمولاً یافته ها در قالب نمودارهایی با عناوین دقیق و گویا در این قسمت آورده می شود . نمودارهای این فصل عمدتاً شامل ارزشیابی از میزان دستیابی به اهداف آموزشی می باشد.

فرم های مورد استفاده در این فصل نیاز به توضیحات داشته و چگونگی محاسبه درصدها و منظور از کلیدی و غیرکلیدی بودن اهداف بایستی ذکر گردد نحوه تهیه فرم ها و هدف از آن نیز باید در ابتدای کار ذکر گردد. (می توان نسبت تعداد اهداف کلیدی و غیر کلیدی را به صورت نمودار دایره ای نشان داد)سنجش میزان دستیابی به اهداف از نظر فراگیران بایستی به تفکیک سال تحصیل برای دستیاران تخصصی یا چند درس اصلی منتخب انجام پذیرد به طوری که بتوان نتایج حاصله را مورد قضاوت قرار داد. البته لازم است ذکر گردد که چنانچه این فرایند برای دانشجویان مقطع دندانپزشکی عمومی است ، سایر دروس در ترم های آتی انجام گردد.

بهتر است که نتایج حاصل از تکمیل فرم ها به صورت نمودار آورده شود و بدین ترتیب نوعی مقایسه بین اهداف صورت می پذیرد . در ارتباط با تهیه نمودار باید دقت شود که موضوع هر ستون و تفکیک اطلاعات بیان شده در نمودار مشخص باشد ، عناوین نمودارها شفاف بوده و بیانگر مفهوم دقیق آن نمودار باشد و از میان انواع مختلف نمودار نوعی از آن انتخاب گردد که بیشترین تناسب را با هدف داشته باشد. پس از هر نمودار یک گزارش توصیفی حاوی وضع موجود آورده شود.

 

5-فصل پنجم (بخش گزارش تحلیلی ؛ نتیجه گیری و پیشنهادات)

در این فصل یافته های حاصله از کل فرایند ارزشیابی به صورت تحلیلی آورده شود و نقاط ضعف و قوت گروه به تفکیک بیان گردد و راهکارهایی جهت رفع نواقص و حفظ نقاط قوت پیشنهاد شود.

 

6-ضمیمه گزارش

7-در ضمیمه گزارش ارزشیابی پرسش نامه ، چک لیست ها و مستنداتی که در ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفته است ، پیوست می گردد. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:25    آمار بازدیدکنندگان   :  6649        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ