اولویت های آموزشی اساتید بر اساس نتایج نیاز سنجی

 

1.  برنامه ريزي درسي

2.  طرح درس

3.  مديريت آموزشي

4.  نيازسنجي

5.  اصول برگزاري دوره هاي آموزش مداوم

6.  سبك هاي يادگيري

7.  روش هاي يادگيري و مطالعه

8.  روش تدريس

9.  PBL(Problem Based Learning)

10.   EBM(Evidence Based Medicine)

11.   سخنراني پيشرفته

12.   آموزش باليني

13.   Small group

14.   Team Learning

15.   روش هاي صحيح جستجو در اينترنت

16.   Systematic Review

17.   رسانه هاي آموزشي

18.   ارزشيابي

19.   MCQ(Multiple Choice Questions)

20.   Peer Review

21.   OSCE

22.   Student assessment

23.   ارزشيابي استاد

24.   ارزشيابي برنامه

25.   ارزشيابي دروني

26.   TQM(Total Quality Management)

27.   برنامه ريزي استراتژيك

28.   مهارت هاي ارتباطي

29.   Teacher as role model

30.   اخلاق پزشكي

31.   رضايت آگاهانه

32.   استاد مشاور

33.   تفكر انتقادي

34.   اخلاق در پژوهش

35.   مقاله نويسي

36.   Scientific writing

37.   پژوهش در آموزش

38.   روش پژوهش كيفي

39.   مفاهيم آماري و SPSS

40.   ICDL(International Computer Driving License)

41.   اشتباهات پزشكي

42.   چگونه يك كارگاه برگزار كنيم

43.   فوريت ها

44. دوره آشنایی با مجازی سازی ژورنال کلاب ها

45.دوره آشنایی با الکترونیکی و مجازی سازی لاگ بوک ها

46. دوره آشنایی با ویرسو

47. دوره آشنایی با  برگزاری آزمون های تکوینی و تکمیلی دانشجویان و دستیاران بصورت مجازی

48. دوره آشنایی با  تدریس بر خط و آنلاین یا آفلاین  جهت دانشجویان و دستیاران

49. دوره آشنایی با  گردآوری و تهیه فیلم های آموزشی با ماهیت مجازی از پروسیجرها و آموزشهای بالینی و ...

50. دوره آشنایی با تهیه Casebook های آموزشی به طور مجازی

51. ساخت محتوای الکترونیکی آموزشی و درسی

52. دوره آشنایی با طراحی دوره های آموزشی مجازی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-26 15:26    آمار بازدیدکنندگان   :  5898        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ