گروه آموزشی جراحی فک و صورت (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس  دوره عمومی جراحی فک و صورت

Curriculum

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگري

1

اهداف آموزشی  جراحی 1

 

2

اهداف آموزشی  جراحی 2

 

 

3

اهداف آموزشی  جراحی 3

 

4

اهداف آموزشی  جراحی 4

 

دروس نظری

بازنگري

1

جراحی 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)
Study Guide (2)

Lesson Plan(1)

Course Plan(1)

2

جراحی2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)
Study Guide(2)

Lesson Plan(1)
Course Plan(1)

 

3

جراحی3

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)

Course Plan (1)
 

4

جراحی4

Study Guide

----------

Course Plan

 Study Guide(1)
Study Guide (2)

Course Plan (1)

5

فوریت های پزشکی

--------

----------

---------

 

دروس عملی

 

1

جراحی 1

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 
Log Book (2)

2

جراحی2

Log Book

Course Plan

 

Log Book (1) 
Log Book (2)

3

جراحی3

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 
Log Book (2)

 

4

جراحی4

Log Book

Course Plan

Log Book (1)
Log Book (2) 

 

5

جراحی5

Log Book

Course Plan

 

Log Book (1) 
Log Book(2)

گروه آموزشی جراحی فک و صورت(مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

----------

 

2

Log Book

 

3

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-23 10:47    آمار بازدیدکنندگان   :  6518        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ