گروه آموزشی پروتز متحرک ( مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی پروتز متحرک 

Curriculum

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگري

1

اهداف آموزشی پروتز کامل 1

 

2

اهداف آموزشی پروتز کامل  2

 

3

اهداف آموزشی پروتز پارسیل 1

 

4

اهداف آموزشی پروتز پارسیل 2

 

دروس نظری

بازنگري

1

پروتز کامل 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)

Study Guide (2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

2

پروتز کامل  2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


Study Guide 
(1)

Study Guide (2)
Study Guide(3)


Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

3

پروتز پارسیل 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


 Study Guide(1)

Course Plan(1)

4

پروتز پارسیل 2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide(1)
Study Guide (2)

Course Plan(1)

دروس عملی

 

1

پروتز کامل1

Log Book

Course Plan

Log Book (1)

Log Book (2)

2

پروتز کامل2

Log Book

Course Plan

Log Book(1)

Log Book (2)

3

پروتز کامل3

Log Book

Course Plan

Log Book (1)

Log Book (2)

4

پروتز کامل 4

Log Book

Course Plan

Log Book  (1)

Log Book (2)

5

پروتز پارسیل 1

Log Book

Course Plan


 Log Book (1)

6

پروتز پارسیل 2

Log Book

Course Plan


  Log Book (1)
Log Book (2)

7

پروتز پارسیل 3

Log Book

Course Plan


 Log Book (1) 
Log Book (2)

گروه آموزشی پروتز متحرک (مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book(پارسیل)

 Log Book (1)

3

Log Book(کامل)

 

4

Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 10:19    آمار بازدیدکنندگان   :  5000        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ