گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان (مقطع دکترای حرفه ای)

سر فصل دروس دوره عمومی دندانپزشکی کودکان

    
Curriculum

  

اهداف آموزشی دروس نظری

بازنگری

1

 اهداف آموزشی اطفال 1

 

2

اهداف آموزشی اطفال  2

 

3

اهداف آموزشی اطفال 3

 

4

اهداف آموزشی بهداشت و پیشگیری

 

دروس نظری

بازنگري

1

کودکان 1

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide (1)

Study Guide (2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)

2

کودکان  2

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide (1)

Study Guide (2)
Study Guide(3)

Lesson Plan (1)
Course Plan (1)

3

اطفال 3

کودکان

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan

 Study Guide (1)

Study Guide(2)

Lesson Plan (1)

Course Plan (1)
 

4

بهداشت و پیشگیری

Study Guide

Lesson Plan

Course Plan


  Study Guide (1)

دروس عملی

 

1

کودکان 1

Log Book

Course Plan

 

Log Book (1)

Log Book (1)
Log Book (3)

2

کودکان 2

Log Book

Course Plan

Log Book (1) 
Log Book (2)

 

3

کودکان 3

Log Book

Course Plan

Log Book (1)

Log Book (2)
Log Book (3)
Log Book (4)

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان (مقطع دکترای تخصصی)

بازنگري

1

Course Plan

 

2

Log Book


 
Log Book (ارتودنسی-کودکان)

Log Book (سال دوم)

Log Book (سه سال

3

Curriculum

 

                 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-26 16:25    آمار بازدیدکنندگان   :  4636        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ