برنامه‌هاي درسي ، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد . به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه‌ها و به ‌ويژه شركاي اصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه‌ريزي درسي را به خود اختصاص مي‌دهد.  توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن  به عنوان يك سيستم و مجموعه ،نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي باشد . 


کلیه curriculumn ، Course plan  ، StudyGuide ، Lesson plan و Logbook  به تفکیک در هر گروه آموزشی قابل مشاهده و دسترسی می باشد. بنابراین جهت مشاهده فایل های هر درس به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

تعریف Curriculumn  کشوری

در برخی از دوره های آموزشی کوریکولوم بصورت ملی تدوین شده است و کلیه اعضاء هیئت علمی و گروه های آموزشی در کل دانشگاههای کشور ملزم به اجرا آن هستند مانند کوریکولوم پزشکی عمومی

تعریف Curriculum منطقه ای

در بسیاری از دورههای آموزشی کوریکولوم توسط اعضا هیات علمی دانشکده و یا دانشگاه تدوین شده است و مانند کوریکولوم برنامه های آموزش مداوم . 

تعریف Course Plan

طرح دوره   (Course Plan )، عبارت است از تقسيم محتواي يک ماده درسي در يک دوره معين به مراحل و گامهاي مناسب و مشخص براساس هدف و نتايج آموزش. براي تهيه و تنظيم طرح دوره مدرسان بايد در ابتداي هر ترم تحصيلي براساس اصول معين بين هدفهاي آموزشي و برنامه هفتگي، ترتيبي اتخاذ کنند که مجموعه فعاليت هاي آموزشي به موقع، بدون وقفه در طول يک ترم يا سال تحصيلي اجرا شود. براي تحقق چنين مقاصدي طراحي و تنظيم يک جدول زماني مي تواند بسيار مفيد و مؤثر باشد؛ زيرا هنگامي مي توان منظم و مؤثر، در فرايند آموزش به جلو گام برداشت که برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي به تناسب زمان مورد نظر، ساختاري منظم داشته باشند.
 ( فرم خام نظری )   ( فرم خام عملی )

 

تعریف Lesson Plan

 طرح درس(Lesson Plan) ، طرح آموزش است و در شكل بخشيدن به يادگيري نقش اساسي دارد . اگر قرار است آموزش مبتني بر اصول علمي باشد لازم است از طرحي دقيق كه براساس اصول علمي تنظيم شده برخوردار باشد . اهميت و ضرورت طرح درس ، مشابه طرح و نقشه ساختمان است . همان طور كه يك مهندس ساختمان پيش از ساختن يك بنا به تهيه نقشه آن مي پردازد ، مدرس ( آموزش دهنده ) نيز بايد يك نقشه آموزشي طراحي كند كه در آن محتواي آموزش ، روش آموزش ، رسانه ها و وسايل كمك آموزشي پيش بيني شود و مطابق اين طرح به آموزش بپردازد .

برحسب اين كه طرح درس مربوط به آموزش درس مورد نظر در طول يك سال تحصيلي باشد يا يك نيمسال ، يك ماه يا يك روز انواع طرح درس عبارت خواهد بود از طرح درس سالانه ، طرح درس نيسمال تحصيلي ، طرح درس ماهانه ، طرح درس روزانه .  ( فرم خام )

 

 

تعریف Log Book

گزارش روزانه (Log book ) ، دفترچه ای است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره،  عملکرد دانشجو را در این درس و در این دوره ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف Log book علاوه بر  ارائه مطالبی بعنوان راهنمای مطالعاتی ، ابزاری جهت ارزشیابی یادگرفته های دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیزمی باشد.  ( فرم خام دوره عمومی) (فرم خام دوره تخصصی)

تعریف Study Guide

 راهنماي مطالعه (Study guide) يك ابزار است كه توانايي تسهيل دانشجو با ساير اجزاء Curriculum را دارا مي باشد.امكان بهترين استفاده از فرصت ها را فراهم مي كند.استراتژي مناسب يادگيري را انتخاب مي كند. همچنين راهنماي مطالعه انتخاب هايي كه در دسترس دانشجو است را روشن و شفاف در اختيار او قرار مي دهد.( فرم خام )

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-4 11:24    آمار بازدیدکنندگان   :  17701        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ