برنامه پارسیل نظری یک

ورودی 88

دوشنبه ها ساعت 8:45- 7:45

ردیف

عنوان بحث

استاد

1

ترمینولوژی و طبقه بندی

دکتر صفری

2

کانکتور اصلی

دکتر فرزین

3

کانکتور اصلی

دکتر فرزین

4

سورویور Ι

دکتر صبوری

5

رست

دکتر صفری

6

سورویور ΙΙ

دکتر صبوری

7

بیو مکانیک

دکتر صبوری

8

نگهدارنده های مستقیم

دکتر درفشی

9

نگهدارنده های مستقیم

دکتر درفشی

10

نگهدارنده های غیر مستقیم

دکتر خالدی

11

بیس دنچر + کانکتور فرعی

دکتر صبوری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-28 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ