چگونگی تشکیل پرونده ترفیع
در خصوص نحوه اجرا و چگونگی تنظیم پرونده های ترفیعات سالانه موارد زیر به آگاهی میرساند

مطابق آیین نامه ترفیعات اعضای هیات علمی، پرونده متقاضیان ترفیع سالانه توسط اعضای هیات علمی تکمیل می گردد.

  1. پرونده تکمیل شده متقاضی توسط کارشناس امور هیات علمی بررسی می گردد.

 2. پس از بررسی های اولیه توسط کارشناس امور هیات علمی اعم از (امتیازات پژوهشی، ارزشیابی کمی، ارزشیابی کیفی، امتیازات مربوط به پایان نامه، ثبت اختراع و نوآوری و غیره...) پرونده ها در کمیته منتخب ترفیع سالانه دانشکده بررسی می گردد
 3. براسا
س بررسی پرونده ترفیع سالانه اعضای هیات علمی، و تایید ریاست دانشکده دندانپزشکی پرونده ها به همراه نامه مربوطه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  اعضای هیات علمی ارجاع می گردد.

 4. ارائه کپی از مستندات مربوط به کلیه فعالیت ها ( اعم از full text مقالات فارسی و انگلیسی، کلیه مستندات فرهنگی،آموزشی و اجرایی و...) و ارائه مستندات مربوط به کتب ( اعم از تالیف، ترجمه و...) و مستندات پایان نامه الزامی می باشد.


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ