معرفي كميته ارتقاء

ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي گروه پزشكي با توجه به ميزان فعاليت آنها در زمينه هاي آموزشي پژوهشي ، تأليف و ترجمه ، امور اجرايي آموزشي پژوهشي ، خدمات فرهنگي ، مشاوره اي تخصصي و خدمات بهداشتي درماني بر اساس مفاد آيين نامه اجرايي ارتقاء اعضاء هيئت علمي امكان پذير خواهد بود و به منظور بررسي پرونده اعضاء هيئت علمي متقاضي ارتقاء كميته اي در هر دانشكده با تركيب و و ظايف مشخص تشكيل مي گردد.

 

 

اعضاء كميته ارتقاء

اعضا كميته شامل رياست دانشكده ، معاون آموزشي ، معاون پژوهشي ، مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ، دبير كميته ارتقا و نماينده كميته ارتقا در دانشگاه بصورت ثابت و دو تن عضو متغير با مرتبه علمي استادي مي باشند.

وظايف كميته ارتقاء

كميته منتخب با دريافت اطلاعات لازم از منابع زيربط در دانشگاه پرونده متقاضي ارتقاء را تنظيم و سپس پرونده را از طريق معاون آموزشي دانشگاه به هيئت مميزه مركزي ارسال مي نمايد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-26 12:35    آمار بازدیدکنندگان   :  1650        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ