مراحل تشکیل پرونده ارتقا به مرتبه بالاتر

ترتیب  قرار دادن اطلاعات در پرونده ارتقا عضو هیات علمی به مرتبه بالاتر (دانشیاری و استادی) به شرح زیر می باشد؛

 
1-   مستندات و مدارک بر اساس مواد چهارگانه به صورت جداگانه در پرونده قرار داده و مشخص شوند:  به ترتیب  مستندات ماده یک (فرهنگی – تربیتی و اجتماعی) ، ماده دو ( آموزشی) ، ماده سه ( پژوهشی و فناوری) و ماده چهار ( علمی – اجرایی)

2-    مدارک و مستندات: که هر کدام در یک زونکن جمع آوری و تحویل گردد.

 3-   صفحات پرونده ها قابلیت جابجایی داشته باشد.

4-   هر یک از مستندات در کاور نایلونی قرار داده شود و شماره جداول در ردیف مربوط به آیین نامه ارتقا با  برچسب بر روی هر یک از مستندات مشخص گردد. 
فایل های مورد نیاز جهت ارایه مستندات پرونده ارتقا که توسط عضو هیات علمی تکمیل می گردد، به شرح زیر می باشد : 

فایل فرم ارتقا به مرتبه بالاتر...... دانلود
فایل جدول مقاله ها ( 
article ) ......  دانلود

فایل چک لیست ماده سه  ...... دانلود

 

مراحل تشکیل پرونده ترفیع سالانه

در خصوص نحوه اجرا و چگونگی تنظیم پرونده های ترفیعات سالانه موارد زیر به آگاهی می رساند :

مطابق آیین نامه ترفیعات اعضای هیات علمی، پرونده متقاضیان ترفیع سالانه توسط اعضای هیات علمی تکمیل می گردد و پس از تایید مدیر گروه آموزشی به واحد امور هیات علمی تحویل می شود.

  1. پرونده تکمیل شده متقاضی توسط کارشناس امور هیات علمی بررسی می گردد.

 2. پس از بررسی های اولیه توسط کارشناس امور هیات علمی اعم از (امتیازات پژوهشی، ارزشیابی کمی، کیفی و آموزشی، امتیازات مربوط به پایان نامه، ثبت اختراع و نوآوری و غیره...) پرونده ها در کمیته منتخب ترفیع سالانه دانشکده بررسی می گردد

تبصره:  ارائه کپی از مستندات مربوط به کلیه فعالیت ها ( اعم از full text مقالات فارسی و انگلیسی، کلیه مستندات فرهنگی،آموزشی و اجرایی و...) و ارائه مستندات مربوط به کتب ( اعم از تالیف، ترجمه و...) و مستندات صفحه اول سرپرستی پایان نامه الزامی می باشد.

 3. براساس بررسی پرونده ترفیع سالانه اعضای هیات علمی، و تایید ریاست دانشکده  و معاونین دانشکده دندانپزشکی،  پرونده ها به همراه نامه مربوطه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  اعضای هیات علمی ارجاع می گردد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-11 14:10    آمار بازدیدکنندگان   :  1801        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ