درباره ما
جهان امروز با سرعت شگفت آوری در حال تغییر و تحول است. ریشه این تحولات عظیم و شگفت آور جهان کنونی را بایستی در پیشرفت علم و دانش انسان ها جستجو کرد. در این میان توجه به کیفیت آموزش و افزایش ارتقاء

اعضاء هیات علمی هر دانشکده و دانشگاه از ارکان مهم آن به شمار می آید. از جمله مهمترین راه های ارتقاء همه جانبه  اعضاء هیات علمی دانشکده ها به شرح ذیل می باشد:

ارتقاء مرتبه علمی:

هدف كلي وبنيادي واحد ارتقاء هيأت علمي كه در حوزه امور هيات علمي دانشكده دندانپزشکی قرار دارد بررسي و ارزيابي مستمر فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي محترم هيأت علمي مي باشدكه در نهايت منجر به ارتقاء دانشکده و اصلاح هرم هيأت علمي مي گردد.آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شیراز در 4 حوزه زير قابل ارزيابي مي باشد:

ماده يك شامل ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي


ماده دو شامل بررسي فعاليت هاي آموزشي


ماده سه شامل بررسي فعاليت هاي پژوهشي ـ فن آوري


ماده چهار شامل ارزيابي فعاليت هاي علمي ـ اجرايي


ترفیع سالیانه اعضاء هیات علمی

ترفيع امور مربوط به پايه ساليانه اعضای هیات علمی را زیر نظر امور هیات علمی انجام می دهد. بر اساس مقررات موجود به اعضای هیات علمی در قبال هریک سال خدمت قابل قبول در امور آموزشی و پژوهشی یک پایه ترفیع اعطا می گردد . ترفیع براساس سه اصل آموزش ، پژوهش و امتیاز کل می باشد . داشتن حد نصاب ساعت کارکرد نیز امری ضروری می باشد . ترفیع صرفا بر مبنای آئین نامه و با استفاده از اطلاعات جمع شده و کسب حداقل امتیاز لازم در قسمت پژوهش و کسب حداقل امتیاز لازم در قست آموزش می باشد .ارائه صفحه اول پایان نامه ، گواهی سخنرانی، پوستر، چکیده، مدارک نمایه علمی معتبر،  و ايندكس نشریات با توجه به سال چاپ یا پذیرش مقاله الزامی می باشد.

 

ارزشیابی اعضاء هیات علمی

ارزشيابی هيات علمی واحدی است زير مجموعه معاونت امور هيات علمي دانشكده دندانپزشكی كه مسئوليت انجام ارزشيابي هاي مربوط به هيات علمی در حيطه های كيفی و كمی و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هيات علمی و مسئولين اجرايی را براي اخذ تصميمات مقتضی به عهده دارد.
ارزشيابي كمی در اين واحد بر پايه وب و به دنبال راه اندازي سامانه شعاع توسط معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 1387 راه اندازي گرديد.
به دنبال تصويب نهايی آيين نامه ارزشيابی كيفيت آموزش اعضای هيات علمي در سال 1388، از همان سال روند ارزشيابی كيفی بر اساس مصوبات آئين نامه مصوب، به صورت مستمر و سالانه به انجام مي رسد.
معرفی واحد و كاركردهاي اصلي آن:
واحد ارزشيابی هيات علمی به عنوان واحد زير مجموعه امور  هيات علمی در حال حاضر در سه حوزه زير فعاليت مي نمايد.

1 - ارزشيابی كمی عملكرد اعضاي هيات علمی
2 -  ارزشيابی كيفی عملكرد آموزشی اعضای هيات علمی
3 -  ارزشيابی مديران گروه های آموزشی از ديدگاه هيات علمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-26 11:35    آمار بازدیدکنندگان   :  3682        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ