1

چگونه می توانم بعنوان عضوهیات علمی قراردادی با ضریب کا ، شروع به کارنمایم ؟

ابتدا درخواست راهمراه بارزومه خویش به گروه مربوطه تحویل داده و درصورت پاسخ مثبت گروه به رئیس دانشکده (ازطریق گروه) ارسال می گردد.

2

چگونه می توانم حکم ماموریت خود راجهت حضوردرکنگره ها و جلسات خارج ازشهردریافت نمایم؟

 

ابتدا درخواست خود را به مدیرگروه اعلام کرده و پس ازموافقت ایشان ، به ریاست دانشکده (ازطریق گروه)
  
ارسال میشود و پس از آن کارشناس مربوطه (درمعاونت امورهیات علمی) آن حکم راصادرمی نماید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-28 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ