ارزشیابی اساتیدمهمترین رکن بقا و کیفیت یک دانشگاه اساتید آن هستند. حفظ این رکن مهم با بکارگیری اساتید شایسته و تشویق و پاراش مناسب به آنها در گروی ارزشیابی مناسب است . این ارزشیابی به منظور تعیین اثر بخشی یا کارآمدی اعضا هیات علمی و در نهایت ، بازخورد مناسب به آنهاست. در همین راستا واحد ارزشیابی اساتید مستقر در حوزه ریاست دانشکده دندانپزشکی امر خطیر ارزشیابی اعضا هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی را هر ساله با توجه به نتایج کیفیت آموزشی آنان بررسی و با توجه به اهمیت این مسئله در وضعیت استخدامی و ارتقا اعضا طی مراحل خاصی انجام می دهد.

 

هدف کلی:

توسعه و ارتقا کیفیت سطح آموزشی اعضا هیات علمی دانشگاه

 

اهداف تخصصی :

1 – کمک به اساتید جهت اصلاح و بهبود روش ها و فعالیت هایشان

2 – کمک به مدیران و مسئولان جهت تصمیم گیری های معقولانه و ارتقا و ترفیع اساتید


ارزشیابی فعالیت های آموزشی و مراحل آن :

1- ارسال فرمهاي ارزشيابي عملکرد مدير گروه جهت رئيس دانشکده

2- ارسال فرمهای ارزشيابی عملکرد عضو هيات علمی جهت مدير گروه يا رئيس بخش

3- ارسال فرمهای ارزشيابی عملکرد عضو هيات علمی جهت همکاران

4- ارسال فرمهای ارزشيابی عملکردمدير گروه جهت اعضاء هيات علمی

5- ارسال فرمهای ارزشيابی عضو هيات علمی گروه علوم پايه

6- توزيع فرمهای ارزشيابی کيفيت آموزش نظری عضو هيات علمی بصورت حضوری

7- توزيع فرمهای ارزشيابی اساتيد بالينی جهت فراگيران بالينی در مراکز آموزشی بطور مرتب در هرماه بصورت حضوری

8-توزيع فرمهای ارزشيابی اساتيد  بالينی جهت دستياران بالينی مراکز آموزشی بصورت حضوری

9-جمع آوري، بررسي و تجزيه و تحليل کليه فرمهاي دريافت شده.

10-تصحيح فرمها با دستگاه اسکنر ، استخراج و چاپ نتايج آماري آنها.

11- انعکاس نتايج بصورت گزارش مکتوب به اساتيد محترم.

12- بايگانی يک نسخه از نتايج ارزشيابی در زونکن محرمانه و مخصوص هر عضو هيات علمی 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-28 9:06    آمار بازدیدکنندگان   :  440        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ