معرفي شوراي تشويق

اين شورا براي ضابطه مند كردن و يكسان سازي تشويق دانشجويان بر اساس ثبت فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي آنان اجرا گذاشته مي شود. هر دانشگاه موظف مي باشد كه شوراي مركزي تشويق فعاليت هاي دانشجويي را در معاونت آموزشي دانشگاه و شوراهاي تشويق دانشكده را در هر دانشكده تشكيل دهد .

 

اعضاي شوراي تشويق

- رئيس دانشكده يا نماينده ايشان (مسئول شورا)

- معاون آموزشي دانشكده

- معاون پژوهشي دانشكده

- دو نفر از اساتيد عضو شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده به انتخاب رئيس دانشكده

- كارشناس مسئول آموزشي دانشكده (دبير شورا)

 

شرح وظايف

1- نظارت بر نحوه تكميل و ارسال كارنامه دانشجويان از دانشكدهها و معاونت پژوهشي و دانشجويي، فرهنگي دانشگاه

2- تعيين ميزان امتياز هر فعاليت آموزشي پژوهشي و فرهنگي با توجه به سقف امتيازات در نظر گرفته شده

3- برگزاري مراسم تشويق در دانشگاه در شروع هر سال تحصيلي و يا در جشن فارغ التحصيلي دانشگاه

4- تعيين نوع تشويق بر اساس موارد پيشنهادي اين شيوه نامه و اقدام لازم براي انجام تشويق

5- معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه به معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت تشويق

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:44    آمار بازدیدکنندگان   :  4569        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ