معرفي شوراي آموزشي

اين شورا جهت رسيدگي به مسائل آموزشي دانشكده تشكيل مي گردد .

 

اعضاي شوراي آموزشي

1- معاون آموزشي دانشكده

2- مدير گروه هاي كليه گروه هاي آموزشي دانشكده

معرفي شوراي پژوهشي

اين شورا جهت بررسي طرح هاي پژوهشي دانشجويان و دستياران و همچنين  كليه مسائل پژوهشي دانشكده تشكيل مي گردد و اعضاي اين شورا به مدت دو سال و با نظارت معاون پژوهشي دانشكده تعيين مي گردند .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-21 13:21    آمار بازدیدکنندگان   :  4566        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ