مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي

محل خدمت

شماره تلفن و فاكس

آدرس پست الكترونيكي

دکتر مهتاب معمارپور

دانشکده دندانپزشکی

 

memarpour@sums.ac.irمشخصات آموزشي اجرايي

گروه آموزشي

مرتبه علمي

بخش دندانپزشکی کودکان

استاد

 

مشخصات پژوهشي

  مقالات

عنوان مقاله

نویسنده

1- بررسی نظراساتید ودانشجویان دانشکده دندانپزشکی شیراز درباره برنامه آموزشی گروه کودکان در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1388

دکتر مهتاب معمارپور

2- مقایسه خارج دهانی ریزنشت چهار نوع سمان مختلف به کار رفته در چسباندن روکش های استنلس استیل دندان های شیری

دکتر مهتاب معمارپور

3- بررسي استفاده مكرر ازژل APF بر خشونت سطحي دو نوع سيلنت

دکتر مهتاب معمارپور

4- تاثير EDTA Conditioningبر ريزنشت ترميمهاي كامپوزيت رزين بااستفاده از چهارسيستم ادهزيو

دکتر مهتاب معمارپور

5- مقايسه ميزان موفقيت كلينيكي در تكنيك ترميم كامپوزيت رزين دندانهاي قدامي پالپكتومي شده شيري با استفاده از فيبر داخل كانال

دکتر مهتاب معمارپور

6- مقايسه آزمايشگاهي تاثير وسايل چرخشي Mtwo و دستي رايج K.filبر مقدار پاكسازي و زمان لازم براي آماده سازي كانال هاي مولر شيري و دائمي

دکتر مهتاب معمارپور

7- Fracture resistance of cuspal coverage off endodontically treated maxillary premolars with combined composite-amalgam compared to other techniques.

دکتر مهتاب معمارپور

8- Witkop tooth and nail syndrome: a report of three cases in a family.

دکتر مهتاب معمارپور

9- Evaluation of a school-based pit and fissure sealant proggramme in Iranian children.

دکتر مهتاب معمارپور

10- Microleakage of adhesive and nonadhesive luting cements for stainless steel crowns.

دکتر مهتاب معمارپور

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-11 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ