مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی (Email)

دکترلیلا خجسته پور

دانشکده دندانپزشکی شیراز

6285275

6270325

          Khojstepour_l@yahoo.com
khojastl@sums.ac.ir

 

مشخصات آموزشی اجرایی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سمت اجرایی

رادیولوژی دهان و فک و صورت

دانشیار

معاونت پژوهشي گروه آموزشي راديولوژي فك و دهان

 

مشخصات پژوهشی

1)طرحهای مصوب:

نام طرح مصوب

تاریخ تصویب

شماره طرح

1- مقایسه روش دستی و چرخشی

k3 در پاکسازی کانال از مواد پرکردگی در طی درمان مجدد

7/9/85

3142- 85

2

- تعیین کارایی (حساسیت و تیرگی) فیلم F در مقایسه با فیلم E، RVG Ui sensor در تشخیص پوسیدگیهای پروکسیمال در دندانهای کشیده شده

11/2/83

2298-83

3

- تعیین موارد مثبت کاذب جابه جایی دیسک مفصل گیجگاهی در سونوگرافی به کمک MRI

11/5/83

2132- 83

4

- بررسی تأثیر ثبت اکلوژن بر روی بایت بلاک و استفاده مجدد آن جهت تهیه رادیوگرافی های پری اپیکال موازی مشابه در فواصل 2 ماهه

26/8/82

1857-82

5-

بررسی کارآیی شاخص پانورامیک فک تحتانی (PMI) در تشخیص استئوپروز در زنان مراجعه کننده به بخش دانسیتومتری استخوان بیمارستان نمازی شیراز در سال 1382-1381

 

 

1595- 81

6- مقایسه سه روش آماده سازی کانال به میزان جابجایی اپیکالی کانالهای انحنادار ریشه دندان با دو روش اندازه گیری

4/5/80

1261- 80

7

- بررسی اسپاسم عضلاتججونده درجبیماران مبتلابه اختلالات مفصل گیجگاهی – فکی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شیراز، بین سالهای 1379-1368

21/7/79

1014-79

8- بررسی تطابق رادیوگرافیک مارجین روکشهای ساخته شده در بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی

  

 

2)پایان نامه ها:

1

-تعیین موارد مثبت کاذب جابجایی دیسک مفصل گیجگاهی در سونوگرافی به کمک MRI- 1385- دکتر عبدالعزیز حق نگهدار.

2- مقایسه آزمایشگاهی آماده سازی روش دستی

3- میزان موثر بودن فایلهای دوتایی

passive step back یا چرخشی Mtwo در کانالهای انحنادار دندان مولر- 1385-عبدالحسین لایق نژاد.k3 و دستی headstream در خارج ساختن ماده پرکردن کانال حین درمان مجدد در کانالهای انحنادار- 1385- شاهین ستوده مرام احسان مستغنی

3

-تعیین حساسیت و ویژگی فیلم های insight E و گیرنده RVG ui 100 در تشخیص پوسیدگی... –1384- دکتر مریم زنگویی

4

-بررسی کارایی شاخص پانورامیک فک پائینی PMI در تشخیص استئوپروز در زنان مراجعه کننده. –1384- دکتر سوین برقان

5

-روش آماده سازی کانالpassive step-Back بر زاویه انحنا کانال ریشه مزیال دندانهای مولر اول کشیده شده- 1383- علی فرحی.

6

-بررسی رادیوگرافیک تطابق و محل مارجین روکشهای ساخته شده در بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی- 1382- سیده فرناز فتاحی.

7

-بررسی اسپاسم عضلات جونده در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی- 1379- سیداحمد آل محمد

8

-تشخیص و درمان اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی – فکی –1378- عاطفه مشهدی میقانی

9

-بررسی تأثیرات رادیوتراپی در حفره دهان- 1376- فریبا یگانه

10- Laleh tahouri.sh- 1376- Review of radiographic methods in dental implantology

 

 

3)مقالات(داخلی- خارجی):

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره مجله

سال انتشار

1- بررسی موارد مثبت کاذب جابجایی دیسک مفصل گیجگاهی درسونوگرافی با استفاده از روش ام. آر.آی

شعله شهیدی-
مریم نازفلامکی- لیلاخجسته پور- عبدالعزیز
حق نگهدار

مجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 11

 

پائیزوزمستان 1384

2- اثر باکترسیدال لیزر کم توان

Ga-As همراه با رنگ توسط دستگاهblt-101 بر میکروارگانیسم های دهان به روش Invitro

دکتر عراقی زاده-
دکتر فانی-


دکتر کهن طب-
دکتر خجسته پور

مجله دانشکده پزشکی هرمزگان

 

 

شماره 2

 

تابستان 1384

3- مقایسه آزمایشگاهی آماده سازی کانال با دو روش دستی (passive step back) و چرخشی (سیستم پروفایل) بر خمیدگی کانال در دندانهای مولر نخست انسان

لیلا خجسته پور- علی فرحی-
شهره روانشاد

مجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 9

 

بهاروتابستان 1383

4- تعیین حساسیت و ویژگی فیلم های E و insight و گیرنده RVG ui 100 در تشخیص پوسیدگی های میان دندانی

شعله شهیدی-
لیلا خجسته پور- مریم زنگویی بوشهری

مجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

شماره 9

 

بهاروتابستان 1383

5- مقایسه سه روش آماده سازی کانال بر میزان جابجایی اپیکالی کانالهای انحنادار ریشه دندان با دو روش اندازه گیری

دکتر روانشاد-

دکترخجسته پور-

دکتر عدل

مجله دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 

(3)21

 

1382

6- Maxillary central incisor with two roots

Dr Khojastepour- Dr Khayat

Journal of Tehran university of medical science

 

No 2

 

Spring 2005

 

 

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-5-6 9:19    آمار بازدیدکنندگان   :  3356        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ