مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تلفن و فکس محل خدمت

آدرس پست الکترونیکی (Email)

دکتر زهره جعفری اشکاوندی

دانشکده دندانپزشکی شیراز

6270325

jaafariz@sums.ac.ir

 

 

مشخصات آموزشی اجرایی

گروه آموزشی

مرتبه علمی

سمت اجرایی

آسیب شناسی

استادیار

سرپرست تخصصی بخش پاتولوژی  دهان و فک و صورت  - معاونت پژوهشي گروه آموزشي پاتولوژي فك و دهان

 

 3)مقالات (داخلی-خارجی)

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره مجله

سال انتشار

1بررسی اپیدمیولوژی تومورهای دهان ، فک و صورت در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان خلیلی   دکتر زهره جعفری اشکاوندی    

2- بررسی توصیفی 300 تومور دهان و فک و صورت در جمعیت ایرانی

  دکتر زهره جعفری اشکاوندی  مجله دانشکده دندانپزشکی شیرازدوره دهم - شماره 31388
3- بررسی میزان انطباق تشخیص کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ضایعات فک و صورت و دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دنداپزشکی شیراز در سال های 1380 تا 1385  دکتر زهره جعفری اشکاوندی  مجله دانشکده دندانپزشکی شیرازدوره یازدهم شماره 21389
4- بررسی تراکم عروقی و خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک پیوژنیک گرانولومای دهانی و زیر گروههای هیستوپاتولوژیک آن  دکتر زهره جعفری اشکاوندی  مجله دانشکده دندانپزشکی شیراز شماره 1 1390
5- سمنتو بلاستومای فک بالا : گزارش یک مورد با تاخیر در تشخیص  دکتر زهره جعفری اشکاوندی  مجله دانشکده دندانپزشکی شیرازدوره دوازدهم شماره 11390
6- A clinicopathologic Study of 82 Intraoral Minor Salivary Gland Tumors. دکتر زهره جعفری اشکاوندی Iran Red Crescent Med Journal 2011
7- Oral Mucocutaneous Diseases : Clinicopathologic Analysis and Malignant Transformation دکتر زهره جعفری اشکاوندی Journal Craniofacial Surgery 2011
8- Head and neck squamous cell carinoma in southern Iran دکتر زهره جعفری اشکاوندی Iranian Red crescent Medical JournalVol 10 , No, 4:3092008
9- Mucocele accompanied with a traumatic :A case report.  دکتر زهره جعفری اشکاوندی   مجله دانشکده دندانپزشکی شیراز Vol 39 
10- Salivary gland tumors : a clinicopathologic study of 366 cases in southern Iran.  دکتر زهره جعفری اشکاوندی Asian Journal of cancer prevention 2013
11-A Clinico-Pathologic Study of 142 Orofacial Tumors in Children and Adolescents in Southern Iran   دکتر زهره جعفری اشکاوندی Iranian Journal of Pediatrics   Vol 21 No.32 
 12- Expression of Ki67 and CD105 as Proliferation and Angiogenesis Markers in Salivary Gland Tumors   دکتر زهره جعفری اشکاوندی  Asian Pacific Journal  Cancer Prev   
 13-Evaluation of proliferation activity in dysplastic and non-dysplastic oral lichen planus through the analysis of Argyrophilic NORs(AgNOR)   دکتر زهره جعفری اشکاوندی   Journal of Craniofacial Surgery   2013
 14- Serum level of mast cell tryptase in patients with oral squamous cell carcinoma :Lack of correlation with clinicopathologic factors   دکتر زهره جعفری اشکاوندی    Asian Pacific Journal  Cancer Prev    
 15- Expression of Cdk6 in Salivary Gland Tumors   دکتر زهره جعفری اشکاوندی        
16- Evaluation of CD31 Expression and Mast cell Count in Dysplastic Lessions and Squamous Cell Carinoma of the Oral Cavity   دکتر زهره جعفری اشکاوندی     Iranian Red crescent Medical Journal 2010
 

 کنگره ها : 


 

1.       بررسی تاثیر استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی بر روی میزان فلوراید آب آشامیدنی

2.       بررسی میزان تغییرات بدخیمی لیکن پلان دهانی در جمعیت ایرانی

3.       همراهی دو ضایعه تروماتیک نوروما و موکوسل در لب پایین

4.       بررسی کلینیکی و اپیدمیولوژیک 360 تومور غدد بزاقی در جنوب ایران

5.       بررسی کلینیکی پاتولوژیک ضایعات پوستی – مخاطی دهان در یک دوره 10 ساله

6.       بررسی کلینیکی پاتولوژیک 142 تومور فک و وصورت در کودکان و نوجوانان در بیماران بخش پاتولوژی شیراز

7.       بررسی میزان رنگ پذیری مارکر cd31 و تعداد ماست سلها در ضایعات دیسپلاستیک و sec حفره دهان

8.       بررسی توصیفی تومورهای دهان و فک و صورت در جمعیت ایرانی

  

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-17 8:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ